เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา มีอักษรย่อ ส.ร.ม.
ชื่อ ภาษาอังกฤษ “Association of Deputy Director of Secondary School: ADS”

เครื่องหมายของสมาคม

 • เครื่องหมาย เป็นวงกลม 3 วง
 • วงกลม ในสุดมีพื้นสีขาว มีเครื่องหมายวงกลม 3 วงสีแสดมีตัวอักษร ส ร ม อยู่ตรงกลาง
 • วงกลมที่ 2 มีพื้นสีเหลือง
 • วงกลมวงนอกมีพื้นสีน้ำเงิน มีชื่อสมาคมโดยรอบ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม

ประกาศนายทะเบียนสมาคม

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประกาศนายทะเบียนสมาคม

ประเภทสมาชิก

สมาชิกมี 3 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอื่นที่สมัครเป็นสมาชิก
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ คณะกรรมการมีมติเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

สมัครสมาชิก

ผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนตามแบบของสมาคมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาคมตามที่สมาคมกำหนดและให้นายทะเบียนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

การจดทะเบียนและค่าบำรุง

สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียม คนละ 50 บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 300 บาท สมาชิกกิตติมศักดิ์ย่อมได้รับเกียรติจากสมาคมโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
 2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ
 3. มีสิทธิขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯเท่าที่คณะคณะกรรมการจะพิจารณาและอยู่ในความ สามารถที่จะช่วยเหลือได้
 4. มีสิทธิเสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเข้าระเบียบวาระ พิจารณาในที่ประชุม โดยมีสมาชิกรับรองญัตติไม่น้อยกว่า 50 คน
 5. มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งและเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ
 6. มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ
 7. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯโดยเคร่งครัด
 8. มีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ตามกำหนด
 9. มีหน้าที่ช่วยเลือและส่งเสริมกิจการและกิจกรรมของสมาคม

การขาดสมาชิกภาพ

สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อ

 1. ตาย
 2. ลาออกจากสมาคมโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาคม
 3. ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือ บุคคลล้มละลาย
 4. ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมหรือประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจ หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมโดยการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสมาชิกภาพ ผู้นั้นจะเอาเหตุแห่งการนั้น ๆมาอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคมหรือคณะคณะกรรมการมิได้