นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด

นายกสมาคม

นายอนันต์ สุวรรณคะโต

อุปนายก

นายธนัฎฐ์ แสนแปง

เลขานุการ

นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์

นายทะเบียน

นางสาวภัทรภร จิตประจง

เหรัญญิกและปฏิคม

นายดนัย ถนอมจิต

ประชาสัมพันธ์