นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด

นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด

นายกสมาคมรองฯ

วิธีสมัครสมาชิก

  1. กดที่ปุ่ม สมัครสมาชิก
  2. กรอกข้อมูล ส่วนข้อมูลหลัก ให้ครบถ้วน เลือกรูปโปรไฟล์ กดปุ่มตกลง เพื่อสมัครสมาชิก
  3. รอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ โดยหลังจากได้รับการอนุมัติแล้วจะมี sms แจ้งไปยังมือถือของท่าน

วิธีแก้ไขข้อมูลสมาชิก

  1. กดที่ปุ่ม แก้ไข
  2. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ รหัสผ่าน แก้ไขข้อมูลสมัครสมาชิก กดปุ่มตกลง

ประเภทสมาชิก

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอื่นที่สมัครเป็นสมาชิก
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ คณะกรรมการมีมติเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก
ลำดับ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ประเภทสมาชิก สถานะ งานประชุม
1610001
นายดนัย ถนอมจิตร
ผู้อำนวยการบ้านหัวรินเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิก
2610002
นายชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ
รองผู้อำนวยการจอมทองเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
3610003
นายธนัฏฐ์ แสนแปง
รองผู้อำนวยการยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
4610004
นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด
รองผู้อำนวยการยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
5610005
นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์
ผู้อำนวยการ-เชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิก
6610006
นางสุพิน อินทรรักษ์
รองผู้อำนวยการวัฒโนเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
7610007
นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์
รองผู้อำนวยการนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
8610008
นายอนันต์ สุวรรณคะโต
รองผู้อำนวยการวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
9610009
นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน
ผู้อำนวยการ-เชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิก
10610010
นางเพ็ญนภา อุตมงต์
รองผู้อำนวยการปางมะผ้าพิทยาสรรพ์แม่ฮ่องสอนสมาชิกสามัญสมาชิก
11610011
นายจำรัส หรรษาวงศ์
รองผู้อำนวยการบรบือมหาสารคามสมาชิกวิสามัญสมาชิก
12610012
นายยิ่งยศ จันทรชิต
รองผู้อำนวยการห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯแม่ฮ่องสอนสมาชิกวิสามัญสมาชิก
13610013
นายสุวิทย์ เหลืองทอง
รองผู้อำนวยการหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์เชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
14610014
นายอังกูล จันทวงค์
รองผู้อำนวยการสกลราชวิทยานุกูลสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
15610015
นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า
รองผู้อำนวยการอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
16610016
นายอำพล บุญศรี
รองผู้อำนวยการแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิก
17610017
นายจตุรงค์ กุลแก้ว
รองผู้อำนวยการพิบูลวิทยาลัยลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
18610018
นางสาวเรณู พัฒนะแสง
รองผู้อำนวยการศรีบัวบานวิทยาคมนครพนมสมาชิกสามัญสมาชิก
19610019
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการพระนารายณ์ลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
20610020
นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม
รองผู้อำนวยการสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
21610021
นายปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสุรธรรมพิทักษ์นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
22610022
นายสุเพียบ สอนใจ
รองผู้อำนวยการร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
23610023
นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก
รองผู้อำนวยการหนองฉางวิทยาอุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
24610024
นายเรวัตร กลิ่นหอม
รองผู้อำนวยการ-เชียงรายสมาชิกวิสามัญสมาชิก
25610025
นายดิเรก อุ่นวงษ์
ผู้อำนวยการ-เชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิก
26610026
นายสมชาย บุญรักษา
รองผู้อำนวยการเมืองถลางภูเก็ตสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
27610027
นายธีรพล ขยันการนาวี
รองผู้อำนวยการสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
28610028
นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสุนทรภู่พิทยาระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
29610029
นายตระศักดิ์ แสงภักดี
รองผู้อำนวยการทัพทันอนุสรณ์อุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
30610030
นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว
รองผู้อำนวยการตลุกดู่วิทยาคมอุทัยธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
31610031
นายสราวุธ โคตรมา
รองผู้อำนวยการโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิก
32610032
นางพลอยไพลิน สว่างพล
รองผู้อำนวยการภัทรบพิตรบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
33610033
นางสาวกมลลักษณ์ จำปาศรี
รองผู้อำนวยการลำปลายมาศบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
34610034
นายอร่าม ใจการุณ
รองผู้อำนวยการนครสวรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
35610035
นายจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิก
36610036
นายเทพฤทธิ์​ สารฤทธิ์​
รองผู้อำนวยการภูเขียวชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิก
37610037
นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ
รองผู้อำนวยการวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
38610038
นายว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์๕๐ จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิก
39610039
นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์
รองผู้อำนวยการนวมินทราชูทิศ พายัพเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
40610040
นายสัญญา แสนทวีสุข
รองผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
41610041
นายองอาจ แก้วจา
รองผู้อำนวยการสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
42610042
นางดวงเดือน เขื่อนคำ
รองผู้อำนวยการธารทองพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
43610043
นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์
รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิก
44610044
นายว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการพุทธชินราชพิทยาพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
45610045
นางวนิดา ใบโพธิ์
รองผู้อำนวยการระยองวิทยาคมปากน้ำระยองสมาชิกสามัญสมาชิก
46610046
นางรุ่งนภา แซ่ส้อ
รองผู้อำนวยการภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ตสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
47610047
นายพนม อวยพร
รองผู้อำนวยการอุดมดรุณีสุโขทัยสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
48610048
นางสาววัฒนา กันทาเวศย์
รองผู้อำนวยการตรอนตรีสินธุ์อุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
49610049
นายชัยดำรงค์ เสือหัน
รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์ดรุณีอุตรดิตถ์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
50610050
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการการุ้งวิทยาคมอุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
51610051
นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์
ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีอุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
52610052
นายพงศกร โสรถาวร
รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิวิทยาลัยร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
53610053
นางสาวภคพร จันทวงษ์
รองผู้อำนวยการบ้านทุ่งนาวิทยาอุทัยธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
54610054
นายสุพล วิราวรรณ์
รองผู้อำนวยการสว่างอารมณ์วิทยาคมอุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
55610055
นางสาวเนติรัตน์ พงษ์เขตกิจ
รองผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีอุทัยธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
56610056
นางสาวดวงจันทร์ นามแสง
รองผู้อำนวยการเมืองคงนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
57610057
นายเสนาะ จันทร์แหล่
รองผู้อำนวยการกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์สมาชิกสามัญสมาชิก
58610058
นายนิกร ทวีเดช
รองผู้อำนวยการหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
59610059
นางเสนาะ กุลสท้าน
รองผู้อำนวยการหนองพอกวิทยาลัยร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
60610060
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
รองผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์สมาชิกสามัญสมาชิก
61610061
นายปรีชา ไพรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีชลบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
62610062
นางสาวนิตยา นากองศรี
รองผู้อำนวยการท่าคันโทวิทยาคารกาฬสินธุ์สมาชิกสามัญสมาชิก
63610063
นายสุวพงษ์ คามวัลย์
รองผู้อำนวยการธวัชบุรี​วิทยาคม​ร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
64610064
นายสุรักษ์ รักษา
รองผู้อำนวยการน้ำปาดชนูปถัมภ์อุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
65610065
นายมานพ วรรณศรี
รองผู้อำนวยการสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
66610066
นางรุ่งนภา มาศจันทร์
รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิวิทยาลัยร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
67610067
นายชาตรี ไตรยราช
รองผู้อำนวยการดงมะไฟวิทยาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
68610068
นางจารุณี ณิลกำแหง
รองผู้อำนวยการแม่แตงเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
69610069
นางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
ผู้อำนวยการสันหลวงสามัคคีเชียงรายสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
70610070
นายอนันต์ มีพจนา
รองผู้อำนวยการอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
71610071
นายละม่อม ปิ่นอินทร์
รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์ดรุณีอุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิก
72610072
นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก
รองผู้อำนวยการดอยสะเก็ดวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
73610073
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
ผู้อำนวยการ-เชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิก
74610074
นายนิกร ตันชุ่ม
ผู้อำนวยการบ้านใหม่ลำปางสมาชิกวิสามัญสมาชิก
75610075
นายประวิท วิริยะพงษ์
รองผู้อำนวยการอุดมดรุณีสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
76610076
นายธนพล กมลหัตถ์
รองผู้อำนวยการจอมทองเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
77610077
นางสาวศิริพรรณ ไชยา
รองผู้อำนวยการฮอดพิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
78610078
นายจิณณะ นานนท์
รองผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์50 จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิก
79610079
นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ
รองผู้อำนวยการบ้านไร่พิทยาคมสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
80610080
นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์
รองผู้อำนวยการหนองกราดวัฒนานครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
81610081
นายจิตติพงษ์ ธิโนชัย
รองผู้อำนวยการสันป่าตองวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
82610082
นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
83610083
นายกฤศ วงค์เรือง
รองผู้อำนวยการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาพะเยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
84610084
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
รองผู้อำนวยการสันกำแพงเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
85610085
นายฉัตรชัย เกตุนวม
รองผู้อำนวยการนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
86610086
นายเสรี ปัญญา
รองผู้อำนวยการแม่ใจวิทยาคมพะเยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
87610087
นายเฉลิมพล ดอนดี
รองผู้อำนวยการแม่แตงเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
88610088
นางวัลลภา โพธิโต
รองผู้อำนวยการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
89610089
นายพิชิต ยาวิไชย
รองผู้อำนวยการท่าวังผาพิทยาคมน่านสมาชิกสามัญสมาชิก
90610090
นางสาวนุจรี ผิวนวล
รองผู้อำนวยการนวมินทราชูทิศ พายัพเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
91610091
นายอานนท์ เชาว์ไว
รองผู้อำนวยการพระบางวิทยานครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
92610092
นายสมพร ภู่กิตติวรางกูร
ผู้อำนวยการสติวเดนท์ แคร์กรุงเทพมหานครสมาชิกกิตติมศักดิ์สมาชิก
93610093
นางรจนา เสมากูล
รองผู้อำนวยการหนองฉางวิทยาอุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
94610094
นายไสว ศิริรัตนพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์อุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
95610095
นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์
รองผู้อำนวยการวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
96610096
นางสาววรรณดี จันทร์สนิทศรี
รองผู้อำนวยการโนนสมบูรณ์วิทยานครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
97610097
นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล
รองผู้อำนวยการนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
98610098
นายพ.อ.อ.เศก​สรรค์​ คล้ายเพ็ญ​
รองผู้อำนวยการบางระกำ​วิทยศึกษา​พิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
99610099
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
100610100
นายบัลลังก์ มะเจี่ยว
รองผู้อำนวยการสหราษฎร์รังสฤษดิ์นครพนมสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
101610101
นางสุพัตรา คำจันทร์
รองผู้อำนวยการปทุมพิทยาคมอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
102610102
นางวริทธิ์ธร ภาคสุขล
รองผู้อำนวยการจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
103610103
นางนางจันทวรรณ กัญญะลา
รองผู้อำนวยการเอือดใหญ่พิทจาอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
104610104
นายอุทัย เลิศกุลทิพย์
รองผู้อำนวยการราขประชานุเคราะห์34แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนสมาชิกสามัญสมาชิก
105610105
นายสมบูรณ์ จองคำ
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)จอมทองเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
106610106
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการน้ำปลีกศึกษาอำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิก
107610107
นายภาคินัย ชัยดี
รองผู้อำนวยการเก้าเลี้ยววิทยานครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
108610108
นายต้องตระการ ดีรบรัมย์
รองผู้อำนวยการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
109610109
นายดนัย กัลยาราช
รองผู้อำนวยการสันป่าตองวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
110610110
นางสุวรรณี ภูมิมะนาว
รองผู้อำนวยการคึมใหญ่วิทยาอำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิก
111610111
นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติ
รองผู้อำนวยการท่าโพธิ์ศรีพิทยาอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
112610112
นายสายันต์ บุญวัง
รองผู้อำนวยการท่าโพธิ์ศรีพิทยาอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
113610113
นายสาคร ทะเยี่ยม
รองผู้อำนวยการทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
114610114
นายสมบัติ คำบุญสูง
รองผู้อำนวยการสันป่าตองวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
115610115
นายผดุง อินธิสอน
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)จอมทองเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
116610116
นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์
รองผู้อำนวยการนครพนมวิทยาคมนครพนมสมาชิกสามัญสมาชิก
117610117
นายไพศาล ผาละนัด
รองผู้อำนวยการบึงโขงหลงวิทยาคมบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิก
118610118
นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยการสกลราชวิทยานุกูลสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
119610119
นายสว่าง เหนือกลาง
รองผู้อำนวยการสกลราชวิทยานุกูลสกลนครสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
120610120
นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
รองผู้อำนวยการบุณฑริกวิทยาคารอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
121610121
นางนภาพร ริทัศน์โส
รองผู้อำนวยการบุณฑริกวิทยาคารอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
122610122
นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
รองผู้อำนวยการตะพานหินพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
123610123
นางวิมล อินธิสอน
รองผู้อำนวยการบุณฑริกวิทยาคารอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
124610124
นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล
รองผู้อำนวยการสามง่ามชนูปถัมภ์พิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิก
125610125
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการมาบตาพุดพันพิทยาคารระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
126610126
นายปุณยวีร์ ยอดทอง
รองผู้อำนวยการห้วยน้ำหอมวิทยาคารนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
127610127
นายเพชรพรนรินทร์ อินสี
รองผู้อำนวยการบุณฑริกวิทยาคารอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
128610128
นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ
รองผู้อำนวยการสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
129610129
นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)ดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพมหานครสมาชิกวิสามัญสมาชิก
130610130
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรฯ
รองผู้อำนวยการโคกสำโรงวิทยาลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
131610131
นายอดิศักดิ์ มีสุข
รองผู้อำนวยการดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพมหานครสมาชิกวิสามัญสมาชิก
132610132
นางอรษา วิเศษรอด
รองผู้อำนวยการทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
133610133
นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ
รองผู้อำนวยการดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
134610134
นายสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยการระยองวิทยาคมระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
135610135
นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์
รองผู้อำนวยการอุดรพิทยานุกูลอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
136610136
นายสมมาศ พรหมเจตน์
รองผู้อำนวยการเพ็ญพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
137610137
นายไพบูลย์ พุทธรักษ์
รองผู้อำนวยการบ้านเชียงวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
138610138
นายอดุลย์ เย็นรัตน์
รองผู้อำนวยการศรีบุณยานนท์นนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
139610139
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
140610140
นายทิพย์มงคล สอนอาจ
รองผู้อำนวยการอุบลราชธานีศรีวนาลัยอุบลราชธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
141610141
นางวรอิศรา พรหมภัทร
รองผู้อำนวยการตะกั่วป่า “เสนานุกูล”พังงาสมาชิกสามัญสมาชิก
142610142
นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
รองผู้อำนวยการสตรีระนองระนองสมาชิกสามัญสมาชิก
143610143
นายณัฐชภัทร สุราช
รองผู้อำนวยการทุ่งฝนวิทยาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
144610144
นางสาวชัชฎาภรณ์ หล้าสกุล
รองผู้อำนวยการจอมทองเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
145610145
นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์
รองผู้อำนวยการตากพิทยาคมตากสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
146610146
นายทวิช แจ่มจำรัส
รองผู้อำนวยการบ้านหมี่วิทยาลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
147610147
นางสุภาพร โสภารัตน์
รองผู้อำนวยการร้องกวางอนุสรณ์แพร่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
148610148
นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
รองผู้อำนวยการลองวิทยาแพร่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
149610149
นายภิญโญ ญาณสมเด็จ
รองผู้อำนวยการพิริยาลัยจังหวัดแพร่แพร่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
150610150
นางสาวอัญชัน พันทวี
รองผู้อำนวยการรร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่แพร่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
151610151
นางปานเนตร วงค์ฟู
รองผู้อำนวยการพิริยาลัยจังหวัดแพร่แพร่สมาชิกสามัญสมาชิก
152610152
นายรมย์ อนันตโสภณ
รองผู้อำนวยการบ้านดุงวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
153610153
นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการพิจิตรพิทยาคมพิจิตรสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
154610154
นายมณเทียร เกษโสภา
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
155610155
นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์
รองผู้อำนวยการหนองโสนพิทยาคมพิจิตรสมาชิกวิสามัญสมาชิก
156610156
นายกิตติทัต อาจเอื้อ
รองผู้อำนวยการสากเหล็กวิทยาพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
157610157
นายชัยพร ชมประเสริฐ
รองผู้อำนวยการพิจิตรพิทยาคมพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
158610158
นายอนุ สนิทภักดี
รองผู้อำนวยการเพ็ญพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
159610159
นางจันทิรา วงศ์วินิจศร
รองผู้อำนวยการวังโมกข์พิทยาคมพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
160610160
นางอมรา เพทาย
ผู้อำนวยการหาดสำราญตรังสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
161610161
นายประทีป กระจายพันธ์
รองผู้อำนวยการลือคำหาญวารินชำราบอุบลราชธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
162610162
นายอนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการปทุมรัตต์พิทยาคมร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
163610163
นายว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร
รองผู้อำนวยการสว่างแดนดินสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
164610164
นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการปลาค้าววิทยานุสรณ์อำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
165610165
นายทองคำ ริทัศน์โส
รองผู้อำนวยการศรีเมืองวิทยาคารอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
166610166
นายเพชรพเยาว์ ภิเศก
รองผู้อำนวยการสร้างคอมวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
167610167
นายนิคม สิงห์สูตร
รองผู้อำนวยการแม่สะเรียงบริพัตรศึกษาแม่ฮ่องสอนสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
168610168
นายพินิจ สมบัติกำไร
รองผู้อำนวยการบ้านดุงวิทยาอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
169610169
นายประวัติ กาวีวล
รองผู้อำนวยการบ้านกาศประชานุเคราะห์แพร่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
170610170
นายวัชรากร มณีไพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
171610171
นางญาณิศา คำภิระ
รองผู้อำนวยการพร้าววิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
172610172
นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
173610173
นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
รองผู้อำนวยการทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
174610174
นายองอาจ ประเทศสิงห์
รองผู้อำนวยการกุมภวาปีอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
175610175
นางพะเยาว์ เหล่าเนตร
รองผู้อำนวยการพยุหะพิทยาคมนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
176610176
นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียว
รองผู้อำนวยการน้ำโสมพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
177610177
นายสุรพล ทางทอง
รองผู้อำนวยการลือคำหาญวารินชำราบอุบลราชธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
178610178
นางสาวเบญญาภา พันธุ์ศิริ
รองผู้อำนวยการสร้างคอมวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
179610179
นายคำภู วัฒราช
รองผู้อำนวยการโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์อุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
180610180
นายทรงศักดิ์ สารรัตน์
รองผู้อำนวยการปิยะมหาราชาลัยนครพนมสมาชิกสามัญสมาชิก
181610181
นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รองผู้อำนวยการปิยะมหาราชาลัยนครพนมสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
182610182
นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์
รองผู้อำนวยการประสาทวิทยาคารสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิก
183610183
นายชิษณุพงศ์ พลหาราช
รองผู้อำนวยการนาถ่อนพัฒนานครพนมสมาชิกสามัญสมาชิก
184610184
นางจิราพร ธรรมเจริญ
รองผู้อำนวยการเขื่องในพิทยาคารอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
185610185
นางกมลวรรณ ศรีมันตะ
รองผู้อำนวยการลือคำหาญวารินชำราบอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
186610186
นายดงสุริยา หนูแสน
รองผู้อำนวยการบ้านกรวดวิทยาคารบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
187610187
นางสาวพชิรา บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการวารินชำราบอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
188610188
นาง สุไรหย้า หลีสันมะหมัด
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
189610189
นายจิรพล นามมีฤทธิ์
รองผู้อำนวยการพะทายพิทยาคมนครพนมสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
190610190
นายสุมินทร์ อุตระไชย
รองผู้อำนวยการลองวิทยาแพร่สมาชิกสามัญสมาชิก
191610191
นางระฑิยา อังคุระษี
รองผู้อำนวยการสิรินธรวิทยานุสรณ์อุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
192610192
นางสาวรัชนี สุลักษณานนท์
รองผู้อำนวยการแหลมรังวิทยาคมพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
193610193
นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร
รองผู้อำนวยการฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
194610194
นายฐนกร สองเมืองหนู
ผู้อำนวยการบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร"สงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
195610195
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
รองผู้อำนวยการบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์สุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
196610196
นายสมาน วงแก่น
รองผู้อำนวยการอำนาจเจริญอำนาจเจริญสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
197610197
นายสมชัย พลรักษ์
รองผู้อำนวยการอำนาจเจริญอำนาจเจริญสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
198610198
นางสาวอรไทย บรรลุ
รองผู้อำนวยการหัวตะพานวิทยาคมอำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
199610199
นายสมพร ภิญโญ
รองผู้อำนวยการเสนางคนิคมอำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
200610200
นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
รองผู้อำนวยการกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
201610201
นายสามารถ แต่งอักษร
รองผู้อำนวยการกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิก
202610202
นาย วิศาล ภูริวัฒน์
รองผู้อำนวยการกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
203610203
นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
204610204
นางส่งเสริม แต่งอักษร
รองผู้อำนวยการท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
205610205
นายมีชัย พิทักษ์วงศ์
รองผู้อำนวยการฉลองรัฐราษฏร์อุทิศนครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
206610206
นายประพฤติ ชุมโรย
รองผู้อำนวยการสิชลคุณาธารวิทยานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
207610207
นายเสกสรรค์ อัตรสาร
รองผู้อำนวยการมัธยมวานรนิวาสสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
208610208
นางจิราพร อินทนทัศน์
รองผู้อำนวยการสืชลคุณาธารวิทยานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
209610209
นายแสวง อินทะเกษ
รองผู้อำนวยการเพ็ญพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
210610210
นายสถาปนิก ศิริทรัพย์
รองผู้อำนวยการบรรหารแจ่มใสวิทยา6สุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
211610211
นายวชิรศักดิ์ บัวศรี
รองผู้อำนวยการอำนาจเจริญพิทยาคมอำนาจเจริญสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
212610212
นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์
รองผู้อำนวยการอู่ทองสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
213610213
นายวรศักดิ์ ดวงมุสิก
รองผู้อำนวยการบางขันวิทยานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิก
214610214
นายสมพงษ์ ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการนาบอนนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
215610215
นายอนันต์ หวันอาหลี
ผู้อำนวยการบ้านบ่อหว้าสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
216610216
นายชัชวาล แนวราช
รองผู้อำนวยการลองวิทยาแพร่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
217610217
นายสมชาย เพ็ชรขำ
รองผู้อำนวยการทุ่งใหญ่วิทยาคมนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
218610218
นายวิรัช รัตนกระจ่าง
รองผู้อำนวยการบางขันวิทยานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
219610219
นายเกรียงไกร สอนอาจ
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
220610220
นายรัชพล หิ้นนรานุกูล
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัย 2สงขลาสมาชิกสามัญสมาชิก
221610221
นายทวีศักดิ์ สะใบ
รองผู้อำนวยการพนาศึกษาอำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิก
222610222
นายสมยศ นิลฉวี
รองผู้อำนวยการพนาศึกษาอำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิก
223610223
นางสาวจิรณัฐ สว่างเนตร
รองผู้อำนวยการนาจิกพิทยาคมอำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิก
224610224
นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์
รองผู้อำนวยการโยธินบำรุงนครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
225610225
นายสุทัศน์ วังกะธาตุ
รองผู้อำนวยการเรณูนครวิทยานุกูลนครพนมสมาชิกสามัญสมาชิก
226610226
นางชัชฎาภรณ์ บุรีรัตน์
รองผู้อำนวยการโยธินบำรุงนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิก
227610227
นายวิทวัส ก่อทอง
รองผู้อำนวยการประจักษศิลปาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
228610228
นายสุพจน์ ทาวงศ์
รองผู้อำนวยการพานพิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
229610229
นายว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง
รองผู้อำนวยการเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีปัตตานีสมาชิกสามัญสมาชิก
230610230
นายธนกร ขุนจันทร์ดี
รองผู้อำนวยการอู่ทองสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
231610231
นายปรีชา จันทรเสนา
รองผู้อำนวยการผดุงนารีมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
232610232
นายภูมรินทร์ สีกา
รองผู้อำนวยการพานพิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
233610233
นางมาลินี วรรณวงศ์
รองผู้อำนวยการกาวิละอนุกูลเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
234610234
นายวินัย พลสิทธิ์
รองผู้อำนวยการกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
235610235
นางสาวอลิศรา มั่นคง
รองผู้อำนวยการศรีมโหสถปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
236610236
นายภานุเดชา ภะวะพินิจ
รองผู้อำนวยการชนบทศึกษาขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิก
237610237
นายธวัชชัย ใจเย็น
รองผู้อำนวยการสูงเม่นชนูปถัมภ์แพร่สมาชิกสามัญสมาชิก
238610238
นายพงค์ศักดิ์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"ตากสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
239610239
นายธีรพล ทะวาปี
รองผู้อำนวยการอุดรพิทยานุกูลอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
240610240
นายนิรันดร์​ ลาภ​สาร​
รองผู้อำนวยการสร้างนกทาวิทยาคม​อำนาจเจริญสมาชิกสามัญสมาชิก
241610241
นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา
รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิพิทยไพศาลร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
242610242
นางศรีรัตน์ อินทนุ
รองผู้อำนวยการพบพระวิทยาคมตากสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
243610243
นายไพโรจน์ สิงห์คราม
รองผู้อำนวยการหนองวัวซอพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
244610244
นายมนู​ญ​ศักดิ์​ พลโ​สภา
รองผู้อำนวยการโพธิ์ไทร​พิทยาคาร​อุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
245610245
นางกิตสิญา ฉัตริภากรณ์
รองผู้อำนวยการมัธยมด่านขุนทดนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
246610246
นางสมสมัย อ่อนคำ
รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิวิทยาลัยร้อยเอ็ดสมาชิกวิสามัญสมาชิก
247610247
นายไกรกฤษณ์ ดุสิต
รองผู้อำนวยการโพธิ์ทองวิทยาคารร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
248610248
นางวิไล กล้าหาญ
รองผู้อำนวยการเชียงดาววิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิก
249610249
นายทรงวุฒิ บุญงาม
รองผู้อำนวยการเวียงป่าเป้าวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิก
250610250
นายวัฒนา แก้วนพรัตน์
รองผู้อำนวยการทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
251610251
นายไพยนต์​ ขัน​ทอง​
รองผู้อำนวยการโพธิ์ไทร​พิทยาคาร​อุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
252610252
นายอุเทน มานอก
รองผู้อำนวยการห้วยแถลงพิทยาคมนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
253610253
นางอารีด๊ะห์ รสดี
รองผู้อำนวยการร่มเกล้า ปราจีนบุรีปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
254610254
นายประสงค์ พยุงกรพินธุ์
รองผู้อำนวยการอมก๋อยวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิก
255610255
นายโยธิน พูลกำลัง
รองผู้อำนวยการกรรณสูตศึกษาลัยสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
256610256
นางมิรินทร์ พนมอุปการ
รองผู้อำนวยการกำแพงวิทยาสตูลสมาชิกสามัญสมาชิก
257610257
นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
รองผู้อำนวยการเม็งรายมหาราชวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิก
258610258
นายประภาส ศรีทอง
รองผู้อำนวยการสตรีศึกษาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
259610259
นายเสฐียร ดามาพงษ์
รองผู้อำนวยการเทพศาลาประชาสรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
260610260
นายบุญจันทร์ คำภิรานนท์
รองผู้อำนวยการนครสวรรค์นครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
261610261
นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์
ผู้อำนวยการห้วยมัเกลือวิทยาลำปางสมาชิกวิสามัญสมาชิก
262610262
นางสาวอมรา อิ่มศิลป์
รองผู้อำนวยการชัยนาทพิทยาคมชัยนาทสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
263610263
นายประวิทย์ จันดาวงศ์
รองผู้อำนวยการอุดรพิทยานุกูลอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
264610264
นางปิยพร ถาวะราภรณ์
รองผู้อำนวยการฉวางรัชดาภิเษกนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
265610265
นางจินตนา พรมชัยชนะ
รองผู้อำนวยการนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
266610266
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการหนองหานวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
267610267
นางปราณี จันทราราชัย
รองผู้อำนวยการอุดมดรุณีสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
268610268
นางอภิสรา ซินเม
รองผู้อำนวยการจำปาโมงวิทยาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
269610269
นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์
รองผู้อำนวยการโพนงามศึกษาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
270610270
นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม
รองผู้อำนวยการเวียงป่าเป้าวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
271610271
นายเพียรเวช สระทอง
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)วังเมืองชนแระสิทธิ์วิทยาคมนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
272610272
นางสิริภัค โชคธนนาคะโร
รองผู้อำนวยการทุ่งหว้าวรวิทย์สตูลสมาชิกสามัญสมาชิก
273610273
นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน
รองผู้อำนวยการหนองหานวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
274610274
นายเรืองทรัพย์ ติดมา
รองผู้อำนวยการศรีวิไลวิทยาบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
275610275
นายเทวินทร์ แสนวงษ์
รองผู้อำนวยการนาสวรรค์พิทยาคมบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิก
276610276
นางสาวสายฝน วรรณกูล
รองผู้อำนวยการพร้าววิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
277610277
นายพนัสเทพ กุลวงศ์
รองผู้อำนวยการโซ่พิสัยพิทยาคมบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
278610278
นางสาวอังคณา นาสารี
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
279610279
นายอดุลย์ แสงคำ
รองผู้อำนวยการเสลภูมิพิทยาคมร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
280610280
นายนิติญวัฒน์ วรรทวี
รองผู้อำนวยการกุดขอนแก่นวิทยาคมขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
281610281
นายธีระวัฒน์ คำชุ่ม
รองผู้อำนวยการสามัคคีวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
282610282
นายวสันต์ ติกะโกศล
รองผู้อำนวยการกำแพงเพชรพิทยาคมกำแพงเพชรสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
283610283
นายเมธากุล อุระภา
รองผู้อำนวยการปากคาดพิทยาคมบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิก
284610284
นายวีระพงศ์ ขำเหม
รองผู้อำนวยการฝางชนูปถัมภ์เชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
285610285
นายนฤพล ประทุมพงษ์
รองผู้อำนวยการบ้านดุงวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
286610286
นายเดชฤทธิ์ รัตนขอดสกุล
รองผู้อำนวยการเชียงคำวิทยาคมพะเยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
287610287
นายทินกร พุทธรักษาจริยา
รองผู้อำนวยการแม่จันวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
288610288
นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝายกวางวิทยาคมพะเยาสมาชิกสามัญสมาชิก
289610289
นายโสภณ อุดรสรรพ์
รองผู้อำนวยการมัธยมวาริชภูมิสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิก
290610294
นางโสภา วงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการฟากกว๊านวิทยาคมพะเยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
291610295
นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล
รองผู้อำนวยการแม่จันวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
292610297
นายทรงพล แก้วเรือง
รองผู้อำนวยการหนองหญ้าไซวิทยาสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
293610299
นายสุวัฒน์ เมธาชุมันต์
รองผู้อำนวยการสิชลคุณาธารวิทยานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
294610300
นางสาวธีรนาถ แก้วทุย
รองผู้อำนวยการพนัสพิทยาคารชลบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
295610301
นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา
รองผู้อำนวยการหนองบัวนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
296610302
นายวัลลภ เฉลิมแสน
รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิพิทยไพศาลร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
297610303
นายทรงกิจ บุญยืน
รองผู้อำนวยการดอกคำใต้วิทยาคมพะเยาสมาชิกสามัญสมาชิก
298610304
นายภาราดร จันทพันธ์
รองผู้อำนวยการศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
299610305
นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)ชุมแสงชนูทิศนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
300610306
นายมงคล ทานะ
รองผู้อำนวยการประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
301610307
นายสุนทร สีพันธ์บุญ
รองผู้อำนวยการโพธิแสนวิทยาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิก
302610308
นางสุภัทร์ แสนกล้า
รองผู้อำนวยการสวายจีกพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
303610309
นายพงษ์สิทธิ์ ภูพาน
รองผู้อำนวยการวังสามหมอวิทยาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
304610310
นางสาววิภาวี บุบพาพันธ์
รองผู้อำนวยการบัวหลวงวิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
305610311
นางสุธีรา วรรธนปิยกุล
รองผู้อำนวยการบุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
306610312
นายบวร คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
307610313
นางฉัตรปวีณ์ ศรีชลบวรวงค์
รองผู้อำนวยการตูมใหญ่วิทยาบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
308610314
นายสุรัตน์ เสาร่อน
รองผู้อำนวยการสามัคคีวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
309610315
นายรัฐพล นามคำ
รองผู้อำนวยการพนมไพรวิทยาคารร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
310610316
นายประสพ แก้วบังเกิด
รองผู้อำนวยการไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
311610317
นายนรินทร์ น้อมระวี
รองผู้อำนวยการศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
312610318
นางสาววิไลภรณ์ เตชะ
รองผู้อำนวยการโพนทองพัฒนาวิทยาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
313610319
นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
314610320
นางวารินดา จู้ห้อง
รองผู้อำนวยการนาบอนนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
315610321
นายสุทิน อยู่สบาย
รองผู้อำนวยการท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
316610322
นายฉลาด จินดาวัฒน์
รองผู้อำนวยการท่านครญาณวโรภาสอุทิศนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
317610323
นายมนูญ ฮวบน้อย
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกพิษณุโลกสมาชิกวิสามัญสมาชิก
318610324
นายจักราช หินซุย
รองผู้อำนวยการอาจสามารถวิทยาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
319610325
นายสุธิชัย ด่านกลาง
รองผู้อำนวยการหนองผึ้งวิทยาคารร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
320610326
นายวสันต์ บุญประกอบ
รองผู้อำนวยการน้ำปาดชนูปถัมภ์อุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
321610327
นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการศรีสำโรงชนูปถัมภ์สุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
322610328
นายจำนงค์ ประสานวงค์
รองผู้อำนวยการธาตุนารายณ์วิทยาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
323610329
นางสาวนางสาวศศิวิมล หอมนวล
รองผู้อำนวยการสาน่านสมาชิกสามัญสมาชิก
324610330
นายเอนก อุดมวงค์
รองผู้อำนวยการพนมไพรวิทยาคารร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
325610331
นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
326610332
นายศุภชัย เหรา
รองผู้อำนวยการจตรุพักตรพิมานรัชดาภิเษกร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
327610333
นางมณีรัตน์ สุพร
รองผู้อำนวยการมกุฎเมืองราชวิทยาลัยระยองสมาชิกสามัญสมาชิก
328610334
นางปุณนิศา จุฬาคำ
รองผู้อำนวยการเมืองสรวงวิทยาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
329610335
นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
330610336
นายอำนาจ ชินศรี
รองผู้อำนวยการพนมไพรวิทยาคารร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
331610337
นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร
รองผู้อำนวยการศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
332610338
นายธนากฤต เปริน
รองผู้อำนวยการพรเจริญวิทยาบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
333610339
นายอานนท์ คนขยัน
รองผู้อำนวยการธงธานีร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
334610340
นางขนิษฐา ลุนชัยภา
รองผู้อำนวยการน้ำโสมพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
335610341
นางทิพากร ทิพจร
รองผู้อำนวยการเคยเป็นรอง ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์เชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
336610342
นายนิกร บัวพา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม.32บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
337610343
นายอาวุธ กัตตะโร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
338610344
นางสาวกำไลทิพย์ ราชแก้ว
รองผู้อำนวยการไทยเจริญวิทยาบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
339610345
นายสุคนธ์ แสนมณี
รองผู้อำนวยการบุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
340610346
นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหม
รองผู้อำนวยการบ้านผึ้งวิทยาคมนครพนมสมาชิกสามัญสมาชิก
341610347
นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์
ผู้อำนวยการศรีสำโรงชนูปถัมภ์สุโขทัยสมาชิกวิสามัญสมาชิก
342610348
นางอฑิภา วรากรเจริญ
รองผู้อำนวยการสุโขทัยวิทยาคมสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
343610349
นายวรพันธ์ โรจนรัต
รองผู้อำนวยการศรีบุณยานนท์นนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
344610350
นางสุกัญญา ด้วงแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
345610351
นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการนารีนุกูลอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
346610352
นายบรรดาล วันมา
รองผู้อำนวยการนารีรัตน์จังหวัดแพร่แพร่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
347610353
นายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
รองผู้อำนวยการศรีบุณยานนท์นนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
348610354
นายภราดร สังขรัตน์
ผู้อำนวยการเบญจมราชานุสรณ์นนทบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
349610355
นายสมบัติ ป้องฉิม
ผู้อำนวยการอุดมดรุณีสุโขทัยสมาชิกวิสามัญสมาชิก
350610356
นายณรงค์ คำสุขุม
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
351610357
นายพิสิฏฐ์ กองอุดม
รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิพิทยไพศาลร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
352610358
นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
รองผู้อำนวยการศรีกระนวนวิทยาคมขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิก
353610359
นายประยูร จรรยาเพศ
รองผู้อำนวยการสพม.23สกลนครสมาชิกวิสามัญสมาชิก
354610360
นายชรินทร์ หนูเมือง
รองผู้อำนวยการบ้านด่านลานหอยวิทยาสุโขทัยสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
355610361
นายพัสกร ทวีกิตติเกษม
รองผู้อำนวยการธาตุนารายณ์วิทยาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
356610362
นายสมนึก คงนก
รองผู้อำนวยการปากพูนนครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
357610363
นายกัษณ สุขเกษม
ผู้อำนวยการบ้านโศกนาคท่าม่วงบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
358610364
นายจีระ เทียนทอง
รองผู้อำนวยการแม่วงก์พิทยาคมนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
359610365
นางอุไร วงศ์คำแสง
รองผู้อำนวยการปลวกแดงพิทยาคมระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
360610366
นายจิระพงษ์ สุริยา
รองผู้อำนวยการสรรพวิทยาคมตากสมาชิกสามัญสมาชิก
361610367
นายวีระพงษ์ พานสาร
รองผู้อำนวยการโพนทองวิทยายนร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
362610368
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโกสุมวิทยาสรรค์มหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
363610369
นายโกศล กิตินิรันดร์กูล
รองผู้อำนวยการเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทราสมาชิกวิสามัญสมาชิก
364610370
นายประชา พรชัยกุล
รองผู้อำนวยการวังจันทร์วิทยาระยองสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
365610371
นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย
รองผู้อำนวยการสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
366610372
นายสามารถ ริยาพันธ์
รองผู้อำนวยการฉวางรัชดาภิเษกนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
367610373
นายศักดิ์ชัย คงแก้ว
รองผู้อำนวยการกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิก
368610374
นายอดิศร แดงเรือน
รองผู้อำนวยการโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิก
369610375
นายไพโรจน์ จุลนวล
รองผู้อำนวยการพรหมคีรีนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
370610376
นายอุดม เจริญผล
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
371610377
นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้า
รองผู้อำนวยการธารทองพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
372610378
นายบุญเยี่ยม วงศรีษา
รองผู้อำนวยการละหานทรายรัชดาภิเษกบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
373610379
นางเพ็ญศรี นิสโร
รองผู้อำนวยการนวมินทราชูทิศ​ ทักษิณสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
374610380
นายวิชิต ประทัยเทพ
รองผู้อำนวยการแวงพิทยาคมสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
375610381
นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
รองผู้อำนวยการสว่างแดนดินสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิก
376610382
นายนายเมฆินทร์ พรมประศรี
รองผู้อำนวยการท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิก
377610383
นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์
รองผู้อำนวยการตากฟ้าวิชาประาทธิ์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
378610384
นายชรินทร์ สมทรง
รองผู้อำนวยการทุ่งสงนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
379610385
นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว
รองผู้อำนวยการเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
380610386
นางสาวทัศนา จรจวบโชค
รองผู้อำนวยการอัมพวันวิทยาลัยสมุทรสงครามสมาชิกสามัญสมาชิก
381610387
นางรังสิยา สีจันทา
รองผู้อำนวยการหนองกี่พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
382610388
นายอุทัย นกเผือก
รองผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
383610390
นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
รองผู้อำนวยการศรัทธาสมุทรสมุทรสงครามสมาชิกสามัญสมาชิก
384610391
นางสุวรรณี เกื้อสังข์
รองผู้อำนวยการท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
385610392
นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิก
386610393
นายวีระ เพชรทอง
รองผู้อำนวยการท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
387610394
นางวรางคณา วิวัฒน์วงตระกูล
รองผู้อำนวยการเมยวดีพิทยาคมร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
388610395
นายดิเรก คุ้มเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่แพร่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
389610396
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
รองผู้อำนวยการศรีสำโรงชนูปถัมภ์สุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
390610397
นายพิมลศักดิ์ สืบสำราญ
รองผู้อำนวยการร่มเกล้า บุรีรัมย์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
391610398
นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์
รองผู้อำนวยการสลกบาตรวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิก
392610399
นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์อุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
393610400
นายปัญญา โสดถานา
รองผู้อำนวยการสระหลวงพิทยาคมพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิก
394610401
นางสาวศิริลักษณ์ วัฒนศิริ
รองผู้อำนวยการรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
395610402
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการพรานกระต่ายพิทย่คมกำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิก
396610403
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการวัชรวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
397610404
นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย
รองผู้อำนวยการโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิก
398610405
นางพรสวรรค์ พนัส
รองผู้อำนวยการแกศึกษาพัฒนาสุรินทร์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
399610406
นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
400610407
นายกำธร หลวงอินตา
รองผู้อำนวยการสันป่าตองวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
401610408
นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการอุเทนพัฒนานครพนมสมาชิกสามัญสมาชิก
402610409
นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล
รองผู้อำนวยการแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
403610410
นายวสันต์ พิทาคำ
รองผู้อำนวยการแม่แจ่มเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
404610411
นายอำพล จ่าพันธุ์
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีปัตตานีสมาชิกสามัญสมาชิก
405610412
นายเนรมิต ใจแก้ว
รองผู้อำนวยการสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
406610413
นายวิชากร หนองพล
รองผู้อำนวยการพนาสนวิทยาสุรินทร์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
407610414
นางกิมาภรณ์ เติมสุข
รองผู้อำนวยการวีรวัฒน์โยธินสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
408610415
นางปัญญธิดา อัตบุตร
รองผู้อำนวยการย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ตรังสมาชิกสามัญสมาชิก
409610416
นายภักดี เติมสุข
รองผู้อำนวยการวีรวัฒน์โยธินสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
410610417
นายบุญถึง ต้นงาม
รองผู้อำนวยการปรางค์กู่ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
411610418
นายปิยวัฒน์ ปานด้วง
รองผู้อำนวยการชำนาญสามัคคีวิทยาระยองสมาชิกสามัญสมาชิก
412610419
นายปารมี นามโสม
รองผู้อำนวยการวีรวัฒน์โยธินสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิก
413610420
นายพิวันชัย จันทร์เกษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุตรังสมาชิกวิสามัญสมาชิก
414610421
นายนิวัฒน์ วิทยารักษ์
รองผู้อำนวยการชุมแสงชนูทิศนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
415610422
นายภัทรพล หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการสิรินธรสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
416610423
นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
รองผู้อำนวยการสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
417610424
นางสาวกนกอร สิทธิเจริญ
รองผู้อำนวยการพานทองชลบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
418610425
นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา
รองผู้อำนวยการรัษฎาตรังสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
419610426
นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
420610427
นางบังอร แป้นคง
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
421610428
นางสาวสายฝน ทับทิมเทศ
รองผู้อำนวยการโพธิสัมพันธ์พิทยาคารชลบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
422610429
นายเอนก ผ่องพรรณ
รองผู้อำนวยการธาตุศรีนครสุรินทร์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
423610430
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการสารภีพิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
424610431
นางเฟื่องฟ้า คำตัน
รองผู้อำนวยการนารีรัตน์จังหวัดแพร่แพร่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
425610432
นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการฝางชนูปภัมป์เชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
426610433
นายไชยะ นราสิทธาโชติ
รองผู้อำนวยการสันกำแพงเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
427610434
นางรัตติกรณ์ สุขดี
รองผู้อำนวยการไชยปราการเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
428610435
นางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ชลบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
429610436
นายชาญชัย คทาเหม
รองผู้อำนวยการประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
430610437
นายโกศล อุ่นชู
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
431610438
นางพวงเพ็ชร์ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการพิริยาลัยจังหวัดแพร่แพร่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
432610439
นายวิทยา เพชรจู
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
433610440
นางสาวกัลยา บิลสะอาด
รองผู้อำนวยการกันตังพิทยากรตรังสมาชิกสามัญสมาชิก
434620441
นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์
รองผู้อำนวยการผดุงปัญญาตากสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
435620442
นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
รองผู้อำนวยการทุ่งโพธิ์วิทยาพังงาสมาชิกสามัญสมาชิก
436620443
นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
รองผู้อำนวยการโกสุมวิทยาสรรค์มหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
437620444
นายชาญยุทธ ลูกพลับ
รองผู้อำนวยการบางระกำวิทยศึกษาพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
438620445
นางชณิตา ศิริชาติ
ผู้อำนวยการวัดเขมาภิรตารามนนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
439620446
นางนงลักษณ์ อริยะดิบ
รองผู้อำนวยการนวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรีนนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
440620447
นางนงลักษณ์ อริยะดิบ
รองผู้อำนวยการนวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรีนนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
441620448
นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม
รองผู้อำนวยการโพธินิมิตวิทยาคมนนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
442620449
นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล
รองผู้อำนวยการสตรีภูเก็ตภูเก็ตสมาชิกสามัญสมาชิก
443620450
นางจันทรา สารกิจ
รองผู้อำนวยการพนมดงรักวิทยาสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิก
444620451
นายบุญช่วย ถ้วยทอง
รองผู้อำนวยการสังขะสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิก
445620452
นายชุมศักดิ์ ศรีส่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
446620453
นางมนัสชนก นุชมี
รองผู้อำนวยการวชิรบารมีพิทยาคมพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
447620454
นายณัฐวุฒิ อุดมแสน
รองผู้อำนวยการกุดเรือคำพิทยาคารสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
448620455
นายชยารักษ์ บุญยะพุกกะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
449620456
นายนิรัตน์ สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการละงูพิทยาคมสตูลสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
450620457
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
451620458
นายวิสัย เกื้อกูล
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัย ๒สงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
452620459
นางพรรณีย์ มาอ่อน
รองผู้อำนวยการเขาชะเมาวิทยาระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
453620460
นางราตรี โพธิ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการเมยวดีพิทยาคมร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
454620461
นางลักขณา ทีเจริญ
รองผู้อำนวยการสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
455620462
นายทวี พรมจันทร์
รองผู้อำนวยการแกลง"วิทยสถาวร"ระยองสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
456620463
นางชวนพิศ คาดสนิท
รองผู้อำนวยการแกลง"วิทยสถาวร"ระยองสมาชิกสามัญสมาชิก
457620464
นางสาวจิตตรัตน์ เสนดำ
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัย2สงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
458620465
นายเกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์
รองผู้อำนวยการบุญเหลือวิทยานุสรณ์นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
459620466
นางจิราภรณ์ จันทรสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเทพศิรินทร์ พุแคสระบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
460620467
นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ
รองผู้อำนวยการศรีมหาโพธิปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
461620468
นางสาวทัศนา เทียนวรรณ
รองผู้อำนวยการสิงหวิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
462620469
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
463620470
นายสุวัฒน์ เทศสนั่น
รองผู้อำนวยการจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
464620471
นายพจนลักษณ์ ชูยอด
รองผู้อำนวยการตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
465620472
นายสุพจน์ ปานใจนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
466620473
นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
467620474
นางอรพิน ขุนเพ็ง
รองผู้อำนวยการนางรองพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
468620475
นายธรรมนาถ คำไทย
รองผู้อำนวยการหอพระเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
469620476
นายนิมิตร กวีกรณ์
รองผู้อำนวยการพรเจริญวิทยาบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
470620477
นางดารินทร์ เสบารักษ์
รองผู้อำนวยการนางรองบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
471620478
นายกีรติ การรัมย์
รองผู้อำนวยการพิมพ์รัฐประชาสรรค์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
472620479
นายสมพงษ์ ประภากรพิไล
รองผู้อำนวยการขัติยะวงษาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
473620480
นายสมคิด มหาเสนา
ผู้อำนวยการบ้านน้ำทอนหนองคายสมาชิกวิสามัญสมาชิก
474620481
นายประกาศ อ่อนตาม
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหารสมาชิกสามัญสมาชิก
475620482
นายพลากร ศิริพงศ์
รองผู้อำนวยการฉวางรัชดาภิเษกนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
476620483
นางสาววินนารัชน์ ชัยวิทย์นันต์
รองผู้อำนวยการนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
477620484
นางพัชรินทร์ เจสา
รองผู้อำนวยการโยธินบำรุงนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
478620485
นายสำเนียง อามาตย์มนตรี
รองผู้อำนวยการหนองบัวพิทยาคารหนองบัวลำภูสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
479620486
นายสมพร​ ทิศ​เมือง​
รองผู้อำนวยการโรงเรียน​วิทยา​ศาสตร์​จุฬา​ภ​รณ​ราช​วิทยาลัย ​สตูล​สตูลสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
480620487
นายวิชัย ไหมจุ้ย
รองผู้อำนวยการพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
481620488
นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช
รองผู้อำนวยการหนองบัวพิทยาคารหนองบัวลำภูสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
482620489
นางภัทชนก มุสิกิจมณี
รองผู้อำนวยการพูลเจริญวิทยาคมสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
483620490
นางปานทิพย์ สุขเกษม
รองผู้อำนวยการวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
484620491
นางวันวิศาข์ ผลหมู่
รองผู้อำนวยการสุวรรณารามวิทยาคมกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
485620492
นางสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ
รองผู้อำนวยการหอวังกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
486620493
นางสาวศุภกร สวนสมุทร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
487620494
นายเจริญ จุลนันโท
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยาสตูลสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
488620495
นางเนตรชนก ทัศนกมล
รองผู้อำนวยการภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ตสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
489620496
นายจักรพงษ์ ใจปัญญา
รองผู้อำนวยการส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนลำพูนสมาชิกสามัญสมาชิก
490620497
นายสราวุธ ทนยิ้ม
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
491620498
นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์
รองผู้อำนวยการปิยะมหาราชาลัยนครพนมสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
492620499
นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการอุทัยวิทยาคมอุทัยธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
493620500
นายขุนหาญ นิตตา
รองผู้อำนวยการส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนลำพูนสมาชิกสามัญสมาชิก
494620501
นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม
ผู้อำนวยการบ้านโนนจำปาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
495620502
นายณรงค์ เถาวัลย์
รองผู้อำนวยการหนองฉางวิทยาอุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
496620503
นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์
รองผู้อำนวยการพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
497620504
นายสราวุฒิ พิมโยธา
รองผู้อำนวยการน้ำสวยวิทยาหนองคายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
498620505
นายสำราญ พรวิเศษศิริกุล
รองผู้อำนวยการปทุมรัตต์พิทยาคมร้อยเอ็ดสมาชิกวิสามัญสมาชิก
499620506
นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี
รองผู้อำนวยการปทุมรัตต์พิทยาคมร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
500620507
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย สตูลสตูลสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
501620508
นายประทีป ปานเนือง
รองผู้อำนวยการทุ่งสงนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
502620509
นายสุธี สายสิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
503620510
นายชะเริงพจน์ พัดจันทร์หอม
รองผู้อำนวยการพิชัยอุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
504620511
นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์
รองผู้อำนวยการพิมายวิทยานครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
505620512
นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์
รองผู้อำนวยการท่าบ่อหนองคายสมาชิกวิสามัญสมาชิก
506620513
นายนรินทร์ เชื้อหมอ
รองผู้อำนวยการแม่ลาววิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
507620514
นายสมชาย ลักษณะ
รองผู้อำนวยการอุทัยวิทยาคมอุทัยธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
508620515
นายชาญ สิ่วไธสง
รองผู้อำนวยการพุทไธสงบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
509620516
นายณัฐพงศ์ พลฤทธิ์
รองผู้อำนวยการบึงกาฬบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
510620517
นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อำนวยการขามแก่นนครขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิก
511620518
นางสาวบุญชู รักญาติ
รองผู้อำนวยการศรีประจันต์ “เมธีประมุข”สุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
512620519
นางกรชศา เพชรปภาสิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
513620520
นางจันทรา ประภัศร
รองผู้อำนวยการบางปะกอกวิทยาคมกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
514620521
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
รองผู้อำนวยการขามแก่นนครขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิก
515620522
นางอรทัย แก้ววิชิต
รองผู้อำนวยการวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
516620523
นางผาสุข สุตเตมีย์
รองผู้อำนวยการอุทัยพระนครศรีอยุธยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
517620524
นายธนบดี ธีรธาดาธรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
518620525
นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการวัดไร่ขิงวิทยานครปฐมสมาชิกสามัญสมาชิก
519620526
นางนิติพร เชื้อสุวรรณ
รองผู้อำนวยการจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
520620527
นายชลาวธ สามาอาพัฒน์
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหารสมาชิกสามัญสมาชิก
521620528
นายธนพล เริ่มคิดการณ์
รองผู้อำนวยการคงคารามเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
522620529
นางสมฤทัย ชูทิพย์
รองผู้อำนวยการพิมานพิทยาสรรค์สตูลสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
523620530
นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล
รองผู้อำนวยการโยธินบำรุงนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
524620531
นางสมจิตร ศรีจุไร
รองผู้อำนวยการวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)พระนครศรีอยุธยาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
525620532
นายวันชัย หีมสุหรี
รองผู้อำนวยการข้าราชการบำนาญสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิก
526620533
นางสมกมล วรรณทอง
รองผู้อำนวยการสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
527620534
นางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี
รองผู้อำนวยการสทิงพระวิทยาสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
528620535
นางดาวรุ่ง สุระศรี
รองผู้อำนวยการพุทไธสงบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
529620536
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการคณะราษฑร์บำรุงปทุมธานีปทุมธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
530620537
นางอาสีซ๊ะ มาลินี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
531620538
นายภาสกร แสนทวี
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
532620539
นายปรัชญา พิมลภัทรกุล
รองผู้อำนวยการบางกะปิกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
533620540
นางสายชล ส่งแสง
รองผู้อำนวยการเมืองถลางภูเก็ตสมาชิกสามัญสมาชิก
534620541
นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการหล่มเก่าพิทยาคมเพชรบูรณ์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
535620542
นายถวิล จะวรรณะ
รองผู้อำนวยการวชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
536620543
นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)โรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
537620544
นายอนันต์ เดชโยธิน
รองผู้อำนวยการกัลยาณวัตรขอนแก่นสมาชิกวิสามัญสมาชิก
538620545
นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสงบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
539620546
นายคม ราชคำ
รองผู้อำนวยการปทุมเทพวิทยาคารหนองคายสมาชิกสามัญสมาชิก
540620547
นางสิรินารถ กังแฮ
รองผู้อำนวยการพะตงประธานคีรีวัฒน์สงขลาสมาชิกสามัญสมาชิก
541620548
นายวราวุธ สร้อยพิมาย
รองผู้อำนวยการศรีกระนวนวิทยาคมขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิก
542620549
นายอำนวย เภตรา
รองผู้อำนวยการวังนำ้เย็นวิทยาคมสระแก้วสมาชิกวิสามัญสมาชิก
543620550
นายมงคลชัย คนชม
รองผู้อำนวยการแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
544620551
นายธนดล สุมังคละ
รองผู้อำนวยการท่าตะโกพิทยาคมนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
545620552
นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการพระบางวิทยานครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
546620553
นางอัมพร เรืองศรี
รองผู้อำนวยการวังน้ำเย็นวิทยาคมสระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
547620554
นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ
รองผู้อำนวยการทัพทันอนุสรณ์อุทัยธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
548620555
นางธนพร สงกรุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคมอุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
549620556
นายนพดล ศุภลักษณ์หิรัญ
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีลพบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
550620557
นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ชลบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
551620558
นายประวิทย์ มิ่งขวัญ​
รองผู้อำนวยการหนองวัวซอพิทยาคม​อุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
552620559
นางพรพิมล พิชญกุล
รองผู้อำนวยการอุทัยวิทยาคมอุทัยธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
553620560
นายวุฒิชัย หอวรรธกุล
รองผู้อำนวยการกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
554620561
นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
รองผู้อำนวยการกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
555620562
นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
556620563
นายอดุลย์ แสนรสชา
รองผู้อำนวยการน้ำหนาววิทยาคมเพชรบูรณ์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
557620564
นายอดุลย์ แสนรสชา
รองผู้อำนวยการน้ำหนาววิทยาคมเพชรบูรณ์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
558620565
นางชนานันท์ อุ่นเป็ง
รองผู้อำนวยการสามัคคีวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
559620566
นางรชยา แพงศรี
รองผู้อำนวยการระยองวิทยาคมระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
560620567
นางน้ำผึ้ง จันเจริญ
รองผู้อำนวยการติ้ววิทยาคมเพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิก
561620568
นายสิงหา รักษาธรรม
รองผู้อำนวยการบ้านค่ายระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
562620569
นายสรสิช แขวงแข่งขัน
รองผู้อำนวยการนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
563620570
นายสุวิจักขณ์ สาระศาลิน
รองผู้อำนวยการกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
564620571
นายกรภัทร์ สิทธิวะ
รองผู้อำนวยการพนมทวนชนูปถัมภ์กาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
565620572
นายพรศักดิ์ เรืองพยุงศักดิ์
รองผู้อำนวยการกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
566620573
นายสืบศักดิ์ ปฏิสนธิ์
รองผู้อำนวยการหนองบัวนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
567620574
นางสุวิมล สีคง
รองผู้อำนวยการสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
568620575
นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง
รองผู้อำนวยการพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
569620576
นายวินัย เวียงลอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
570620577
นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์
รองผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
571620578
นายวัชระ ดอกไม้เทศ
รองผู้อำนวยการทุ่งแฝกพิทยาคมสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
572620579
นางวรรวิมล รัตนคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาระยองสมาชิกสามัญสมาชิก
573620580
นายณรงค์ นาตา
รองผู้อำนวยการกาวิละอนุกูลเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
574620581
นายอธิการ สุขศรี
รองผู้อำนวยการพยัคฆภูมิวิทยาคารมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
575620582
นางสุรางค์ศรี อรุณโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสงบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
576620583
นายประเสริฐ รักแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2ตรังสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
577620584
นายนำศักดิ์ หอมชื่น
ผู้อำนวยการวัดโพธิ์เขียวสุพรรณบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
578620585
นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการสารวิทยากรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
579620586
นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด
รองผู้อำนวยการเทพมงคลรังษีกาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
580620587
นางพชรพร ผู้กำจัด
รองผู้อำนวยการไพศาลีพิทยานครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
581620588
นายรุ้งศักดิ์ พันธ์เดช
รองผู้อำนวยการบึงกาฬบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
582620589
นางธิดา ภูมิอุไร
รองผู้อำนวยการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
583620590
นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
รองผู้อำนวยการหนองไผ่เพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิก
584620591
นายฆนากร นาราษฎร์
รองผู้อำนวยการบึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิก
585620592
นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการสตรีชัยภูมิชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
586620593
นางนิภา พลอินทร์
รองผู้อำนวยการระโนดวิทยาสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
587620594
นางสาวแสงเดือน วินทะไชย
รองผู้อำนวยการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
588620595
นางรุ่งจิต สุวรรณธาดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
589620596
นายเอกชน อุดมวงค์
รองผู้อำนวยการสตรีชัยภูมิชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
590620597
นางพิมพลักษณ์ บุญลือ
รองผู้อำนวยการอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
591620598
นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษ
รองผู้อำนวยการจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
592620599
นางสราญจิต เงาะเศษ
รองผู้อำนวยการปลายพระยาวิทยาคมกระบี่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
593620600
นายสมเจษฎ์ ผ่องยุบล
รองผู้อำนวยการเสนา”เสนาประสิทธิ์”พระนครศรีอยุธยาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
594620601
นางสุภา ผ่องยุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"พระนครศรีอยุธยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
595620602
นายสำเนียง พิลาโสภา
รองผู้อำนวยการสตรีราชินูทิศอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
596620603
นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา
รองผู้อำนวยการท่าตะโกพิทยาคมนครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
597620604
นางปัทมาวดี อุดแดง
รองผู้อำนวยการดอยสะเก็ดวิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
598620605
นายธนัช ฐากุลธเนศ
รองผู้อำนวยการบ้านไผ่ขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
599620606
นางสาวพัชรี ขวัญศรี
รองผู้อำนวยการวังวิเศษตรังสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
600620607
นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง
รองผู้อำนวยการปทุมวิไลปทุมธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
601620608
นายสุรศักดิ์ ปวุตตานนท์
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)โกรกพระนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
602620609
นายนิรุต อุดมศักดิ์
รองผู้อำนวยการโซ่พิสัยพิทยาคมบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
603620610
นาย พรชัย แก้วคำดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
604620611
นายกุญช์พิสิฎฐ์ กัลวงษ์
รองผู้อำนวยการหนองหญ้าไซวิทยาสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
605620612
นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการแวงน้อยศึกษา สพม25ขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
606620613
นางนงนุช เกษมจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษีกาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
607620614
นางสาววิทิตา สุขทั่วญาติ
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)ร้องกวางอนุสรณ์แพร่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
608620615
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูลสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
609620616
นางประสิทธิ์พร สืบสุข
รองผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์45 จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
610620617
นายศิลป์ชัย มณีขัติ
รองผู้อำนวยการดำรงราษฎร์สงเคราะห์เชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
611620618
นายวรวุฒิ ชุนหกรณ์
รองผู้อำนวยการสิงห์บุรีสิงห์บุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
612620619
นางสมัชญา ผุดผ่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
613620620
นายจำเรียง หลำริ้ว
รองผู้อำนวยการสิงห์บุรีสิงห์บุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
614620621
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการสิงห์บุรีสิงห์บุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
615620622
นางจารุวรรณ ตอนสันเทียะ
รองผู้อำนวยการพลับพลาชัยพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
616620623
นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล
รองผู้อำนวยการนนทรีวิทยากรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
617620624
นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล
รองผู้อำนวยการนนทรีวิทยากรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญไม่อนุมัติ
618620625
นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
รองผู้อำนวยการสงวนหญิงสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
619620626
นางมัลลิกา ทองอ่อน
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)โกรกพระนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
620620627
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการเพรักษมาตราวิทยาระยองสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
621620628
นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง
รองผู้อำนวยการดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์เชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
622620629
นายไพโรจน์ ยังศิริ
รองผู้อำนวยการสามชุกรัตนโภคารามสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
623620630
นางลำดวน เพชรเย็น
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)โกรกพระนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
624620631
นายปรีชา รินไธสง
รองผู้อำนวยการนาโพธิ์พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
625620632
นายจรัญ สุธาพจน์
รองผู้อำนวยการเชียงแสนวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
626620633
นายฐปนัท ใยสำลี
รองผู้อำนวยการสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
627620634
นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการนำ้โสมพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
628620635
นางรวิสรา รสจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
629620636
นางสาวเสาวนิตย์ สนิทชน
รองผู้อำนวยการอุดรพิชัยรักษ์วิทยาอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
630620637
นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ
รองผู้อำนวยการบางระจันวิทยาสิงห์บุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
631620638
นายสำเริง หมื่นสีเขียว
รองผู้อำนวยการโกรกพระนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
632620639
นางสาววนิดา บำรุงพงษ์
รองผู้อำนวยการตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
633620640
นางสาววิจิตรา แดงดี
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)ร้องกวางอนุสรณ์แพร่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
634620641
นางสาวผุสดี สมณา
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
635620642
นายชมชน วุฑฒยากร
รองผู้อำนวยการบุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
636620643
นายสลับ หัดคำหมื่น
รองผู้อำนวยการนาหนังพัฒนศึกษาหนองคายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
637620644
นางสาวชนากานต์ จันทร์มงคล
รองผู้อำนวยการประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
638620645
นายวานิช อินทร์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการท่าชนะสุราษฎร์ธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
639620646
นายประเสริฐ วีสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)สทิงพระวิทยาสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิก
640620647
นายอาคม วงศ์บา
รองผู้อำนวยการกันทรลักษ์วิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
641620648
นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา
รองผู้อำนวยการสองห้องพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
642620649
นางนิราพร ตันพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
643620650
นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
รองผู้อำนวยการขามแก่นนครขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิก
644620651
นายอุดม นามสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการนางรองบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
645620652
นางนภกานต์ วุฑฒยากร
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)กนกศิลป์พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
646620655
นายธีรวัฒน์ มิ่งยอด
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)นวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิก
647620656
นายมนตรี เบ้าศรี
รองผู้อำนวยการบ้านไผ่ขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
648620657
นางอารีย์ โกไสยสิต
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
649620658
นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว
รองผู้อำนวยการทุ่งสงนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
650620659
นางจารึก ตรีวัย
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์สงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
651620660
นางสาวศรีวิไล ยลสุริยันวงศ์
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์สงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
652620661
นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี
รองผู้อำนวยการมาบตาพุดพันพิทยาคารระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
653620662
นางธิชาพร ยอดกัณหา
รองผู้อำนวยการนครสวรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
654620663
นางสาวสุรชา เวินชุม
รองผู้อำนวยการคำม่วงกาฬสินธุ์สมาชิกสามัญสมาชิก
655620664
นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์
รองผู้อำนวยการนิยมศิลป์อนุสรณ์เพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
656620665
นางสาวรินรฎา วังป่า
รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมแพร่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
657620666
นายวรพล ขอสกุลไพศาล
รองผู้อำนวยการไทรน้อยนนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
658620667
นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย
รองผู้อำนวยการสงวนหญิงสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
659620668
นายธีระพล บัวดี
รองผู้อำนวยการสกลราชวิทยานุกูลสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
660620669
นายพรชัย สมพงษ์
รองผู้อำนวยการจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
661620670
นางยุวดี ใจจ้อง
รองผู้อำนวยการย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ตรังสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
662620671
นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
รองผู้อำนวยการไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
663620672
นางวราภรณ์ โพนะทา
รองผู้อำนวยการสามขัยกาฬสินธุ์สมาชิกสามัญสมาชิก
664620673
นางอาจินต์ เหง้าสา
รองผู้อำนวยการหล่มเก่าพิทยาคมเพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
665620674
นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค์
รองผู้อำนวยการโนนสูงพิทยาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
666620675
นายคณนันท์ พฤทธสาโรช
รองผู้อำนวยการบึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิก
667620676
นายอภิชาฎ พงษ์ภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมเพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิก
668620677
นางพรรณพร โพธิจันทร์
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
669620678
นายขวัญชัย ชุมนุมราษฎร์
รองผู้อำนวยการร่มเกล้าสกลนครสกลนครสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
670620679
นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
671620680
นางสาวรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ
รองผู้อำนวยการอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมอ่างทองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
672620681
นายทองพูน สุริยะศรี
รองผู้อำนวยการหนองบัวพิทยาคารหนองบัวลำภูสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
673620682
นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ
รองผู้อำนวยการสามัคคีวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
674620683
นางพิไลวรรณ สีหามาตย์
รองผู้อำนวยการสกลนครพัฒนศึกษาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิก
675620684
นายประสิทธิ์ โคตรภูธร
รองผู้อำนวยการนางรองบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
676620685
นายอภิชัย อาจประจันทร์
รองผู้อำนวยการสตรีชัยภูมิชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
677620686
นางชูเนตร อ่อนล้อม
รองผู้อำนวยการจ่านกร้องพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
678620687
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รองผู้อำนวยการทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
679620688
นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)กรรณสูตศึกษาลัยสุพรรณบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
680620689
นายบุญส่ง อยู่นอก
รองผู้อำนวยการคอนสารวิทยาคมชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
681620690
นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการพุทธชินราชพิทยาพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
682620691
นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล
รองผู้อำนวยการบุญวาทย์วิทยาลัยลำปางสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
683620692
นายจิรวั๋ฒน๋ บุญเฉย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิยาลัยนครปฐมสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
684620693
นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล
รองผู้อำนวยการพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
685620694
นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์
รองผู้อำนวยการพรหมพิรามวิทยาพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
686620695
นางสาวเมณิศา ประนามะกา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
687620696
นายณัฐพนธ์ หล้าชาญ
รองผู้อำนวยการสกลนครพัฒนศึกษาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิก
688620697
นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม
รองผู้อำนวยการเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
689620698
นางพรหมภัสสร พนาดร
รองผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์51 จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
690620699
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการบุญวัฒนานครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
691620700
นายนภดล บุญรัศมี
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
692620701
นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
รองผู้อำนวยการเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
693620702
นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน
รองผู้อำนวยการเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
694620703
นางสาวณิชากร นววรพันธ์ุ
รองผู้อำนวยการจัตุรัสวิทยาคารชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิก
695620704
นายเจน อาสมาน
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
696620705
นางลักษณ์มี สังคมศิลป์
รองผู้อำนวยการละหานทรายรัชดาภิเษกบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
697620706
นางสาวสุวภี อุ้ยนอง
รองผู้อำนวยการนนทรีวิทยากรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
698620707
นางศศิวรรณ คุ้มฉายา
รองผู้อำนวยการอู่ทองสุพรรณบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
699620708
นายวิศวเนตร เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)นวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิก
700620709
นายพัทธ์พงศ์ มนต์อรุณโรจน์
รองผู้อำนวยการทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานครสมาชิกวิสามัญสมาชิก
701620710
นายชิตชัย ไชยรัตน์
รองผู้อำนวยการทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิก
702620711
นางจันทร์แรม ขุนทอง
รองผู้อำนวยการพรหมพิรามวิทยาพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
703620712
นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์
รองผู้อำนวยการทุ่งสงนครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
704620713
นายธเรศ นรากุลพิสัย
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลาสมาชิกวิสามัญไม่อนุมัติ
705620714
นายธเรศ นรากุลพิสัย
รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
706620715
นายไพบูลย์ สุรารักษ์
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเกนือสกลนครสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
707620716
นายว่าที่ ร. ต. บุญสืบ มะอิ
รองผู้อำนวยการเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
708620717
นางกนกรัตนา นันทมนตรี
รองผู้อำนวยการตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
709620718
นางหทัยทิพย์ เพ็งลำ
รองผู้อำนวยการย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ตรังสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
710620719
นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
711620720
นายธวัช บุญประสพ
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
712620721
นางสาวนิพา ตรีเสถียรไพศาล
รองผู้อำนวยการทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานครสมาชิกวิสามัญสมาชิก
713620722
นายนคเรศ นิลวงศ์
รองผู้อำนวยการพิษณุโลกพิทยาคมพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
714620723
นายทศพล จิตต์ใส
รองผู้อำนวยการชุมแสงสงครามพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิก
715620724
นายสิบเอกบุญร่วม หอมสะอาด
รองผู้อำนวยการวังทองพิทยาคมพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
716620725
นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ
รองผู้อำนวยการนครไทยพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
717620726
นางภัทรพร พันธุวาปี
รองผู้อำนวยการหนองหานวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
718620727
นายสุจินต์ วิเชียรฉาย
รองผู้อำนวยการสตรีทุ่งสงนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
719620728
นายสมชาย ใจไหว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยาลำปางสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
720620729
นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์
รองผู้อำนวยการบัวหลวงวิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
721620730
นายสมบูรณ์ ดาวัลย์
รองผู้อำนวยการลำปางกัลยาณีลำปางสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
722620731
นายว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์
รองผู้อำนวยการศีขรภูมิพิสัยสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
723620732
นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการนครไทยพิษณุโลกสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
724620733
นางสุจิรา รัตนบุรี
รองผู้อำนวยการสตรีทุ่งสงนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิก
725620734
นายอนุรัฐ รีรมย์
รองผู้อำนวยการคำนาดีพิทยาคมร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
726620735
นายจิรกร ฐาวิรัตน์
รองผู้อำนวยการบุญเหลือวิทยานุสรณ์นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
727620736
นายวิฑูร นรารัตน์
รองผู้อำนวยการบุญเหลือวิทยานุสรณ์นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
728620737
นางนัยนา ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
729620738
นายพัฒณพงษ์ มมประโคน
รองผู้อำนวยการประโคนชัยพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
730620739
นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิอุดรธานีอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
731620740
นายไกรศรี ภิรมย์
รองผู้อำนวยการนาแกสามัคคีวิทยานครพนมสมาชิกสามัญสมาชิก
732620741
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการบุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
733620742
นายจักรพันธ์ พิรักษา
ผู้อำนวยการนางรองบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
734620743
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)พยุหะพิทยาคมนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
735620744
นายปิยบุตร เอมโอฐ
รองผู้อำนวยการระยองวิทยาคมระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
736620745
นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)พระบางวิทยานครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
737620746
นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิพิทยไพศาลร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
738620747
นายประถม นิธุรัมย์
รองผู้อำนวยการกระสังพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
739620748
นายวิทยา ชนะภัย
รองผู้อำนวยการประชาสงเคราะห์วิทยาพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิก
740620749
นายชวนะชัย เพชรพิรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วสระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
741620750
นางสาวกนกดาว เดชก้อง
รองผู้อำนวยการเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
742620751
นายนุกูล อ่ำอ่วม
รองผู้อำนวยการพิษณุโลกพิทยาคมพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
743620752
นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกพิษณุโลกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
744620753
นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกงไกรลาศวิทยาสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
745620754
นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ
รองผู้อำนวยการจ่านกร้องพิษณุโลกสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
746620755
นายเนตร สุรำไพ
รองผู้อำนวยการร่มไทรวิทยาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิก
747620756
นายสมศักดิ์ รัตนธรรมธาดา
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกพิษณุโลกสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
748620757
นางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล
รองผู้อำนวยการสนมวิทยาคารสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
749620758
นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการพิษณุโลกพิทยาคมพิษณุโลกสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
750620759
นายธนพล พัฒนผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
751620760
นาย ชยพล มีชัย
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
752620761
นางเพ็ญนภา พิลึก
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)พยุหะพิทยาคมนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
753620762
นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)เขาทองพิทยาคมนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
754620763
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
755620764
นายทินกร อินโท่โล่
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
756620765
นางศวิตา แสงเพชร
รองผู้อำนวยการสตรีระนองระนองสมาชิกสามัญสมาชิก
757620766
นายธเนศ จำปามูล
รองผู้อำนวยการสุรธรรมพิทักษ์นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
758620767
นางสาวชุติมา สุคันธตุล
รองผู้อำนวยการธรรมโชติศึกษาลัยสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
759620768
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
760620769
นายพงศ์นรินทร์ ชื่นใจ
รองผู้อำนวยการเทนมีย์มิตรประชาสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
761620770
นางจินตนา มูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการวิทยานุกูลนารีเพชรบูรณ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
762620771
นายทองดี ศรีวิเศษ
รองผู้อำนวยการจอมพระประชาสรรค์สุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
763620772
นายอภิชา วงศ์เมธชนัน
รองผู้อำนวยการละหานทรายรัชดาภิเษกบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
764620773
นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
765620774
นางฉวีวรรณ แสงทอง
รองผู้อำนวยการศรีเมืองวิทยาคารอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
766620775
นางสาวเดือนเพ็ญ ตันเงิน
รองผู้อำนวยการปลวกแดงพิทยาคมระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
767620776
นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์
รองผู้อำนวยการนาเชือกพิทยาสรรค์มหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
768620777
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการสวรรค์อนันต์วิทยาสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
769620778
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการเมืองเชลียงสุโขทัยสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
770620779
นางอัมพร สงวนศักดิ์
รองผู้อำนวยการวิเชียรมาตุตรังสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
771620780
นางสาวบุญหลาย หมื่นท้าว
รองผู้อำนวยการดอนมดแดงวิทยาคมอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
772620781
นางสาวรมณภัทร มัติโก
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)พระบางวิทยานครสวรรค์สมาชิกสามัญสมาชิก
773620782
นางบุณฑริก ศรีบุญเรือง
รองผู้อำนวยการบางบัวทอวนนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
774620783
นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสระแก้วสระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิก
775620784
นายธนากร เรียงสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการบางบัวทองนนทบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
776620785
นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง
รองผู้อำนวยการมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิก
777620786
นายพรพิทักษ์ จันดี
รองผู้อำนวยการเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
778620787
นายสังวาลย์ โบราณกุล
รองผู้อำนวยการพิบูลย์รักษ์พิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
779620788
นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ
รองผู้อำนวยการสุโขทัยวิทยาคมสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
780620789
นายณกุล เนาว์ช้าง
รองผู้อำนวยการเมืองคงนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
781620790
นายสมแพง อินอาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
782620791
นายนิคม วิทาโน
รองผู้อำนวยการผดุงนารีมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
783620792
นายกำจัด ศักดิ์วงษ์
รองผู้อำนวยการกุมภวาปีอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
784620793
นายทรงพล สาระภักดี
รองผู้อำนวยการเสลภูมิพิทยาคมร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
785620794
นายภักดี เอื้อราษฎร์
รองผู้อำนวยการผดุงนารีมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
786620795
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง
รองผู้อำนวยการนาเชือกพิทยาสรรค์มหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
787620796
นายศุภศร ไชยคุณ
รองผู้อำนวยการกุมภวาปีอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
788620797
นางอรนุช สงแก้ว
รองผู้อำนวยการวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิก
789620798
นายมนัส โพธิจักร
รองผู้อำนวยการโพนทองพัฒนาวิทยาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
790620799
นายปรีชา มีชัย
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)สิงห์บุรีสิงห์บุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
791620800
นางสมคิด วันดี
รองผู้อำนวยการนายางกลักพิทยาคมชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
792620801
นายทศพล แสงสองศรี
รองผู้อำนวยการภาชี “สุนทร วิทยานุกูล”พระนครศรีอยุธยาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
793620802
นายวิจารณ์ ราชป้องขันธ์
รองผู้อำนวยการหนองคายวิทยาคารหนองคายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
794620803
นางลักคณา อ่อนศิลา
รองผู้อำนวยการเขาฉกรรจ์วิทยาคมสระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิก
795620804
นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง
รองผู้อำนวยการสตึกบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
796620805
นายบัณฑิต สุดประโคน
รองผู้อำนวยการประโคนชัยพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
797620806
นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์
รองผู้อำนวยการสะแกพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
798620807
นายพลายชุมพล เหลืองงาม
รองผู้อำนวยการสังคมวิทยาหนองคายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
799620808
นางสาวสุนิษา สาลีพวง
รองผู้อำนวยการเขาฉกรรจ์วิทยาคมสระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิก
800620809
นางธิษารัตน์ หล้าพรหม
รองผู้อำนวยการสิริราชอนุสรณ์สระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิก
801620810
นางวรรณา ปั้นสมสกุล
รองผู้อำนวยการวัฒนานครสระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิก
802620811
นายนิธิศ สายเชื้อ
รองผู้อำนวยการสตรีสิริเกศศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
803620812
นายสุภาพ เจริญผล
รองผู้อำนวยการพิมานพิทยาสรรค์สตูลสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
804620813
นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
805620814
นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ
รองผู้อำนวยการแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
806620815
นางวาทินี ทองอาสน์
รองผู้อำนวยการสารคามพิทยาคมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
807620816
นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
รองผู้อำนวยการพิจิตรพิทยาคมพิจิตรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
808620817
นางสายฝน เจริญภูมิ
รองผู้อำนวยการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมานครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
809620818
นายวิชัย เรืองจำรัส
รองผู้อำนวยการถนนหักพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
810620819
นายเทพปทาน สีแก้ว
รองผู้อำนวยการสตรีสิริเกศศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
811620820
นางสาวพรชนก นนยะโส
รองผู้อำนวยการบรบือวิทยาคารมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกไม่อนุมัติ
812620821
นางสาวพรชนก นนยะโส
รองผู้อำนวยการบรบือวิทยาคารมหาสารคามสมาชิกสามัญไม่อนุมัติ
813620822
นางปฐมาวดี ศรีชนะ
รองผู้อำนวยการกันทรารมณ์ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
814620823
นางพิศมัย ไสยลักษณ์
รองผู้อำนวยการนาดูนประชาสรรพ์มหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
815620824
นายสุรศักดิ์ พะประโคน​
รองผู้อำนวยการเฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ศรีสะเกษ​ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
816620825
นายชลิต เชื้อเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
817620826
นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง
รองผู้อำนวยการเมืองตลุงพิทยาสรรพ์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
818620827
นางปฏิมา นรภัทรพิมล
รองผู้อำนวยการกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
819620828
นายจรรยา จิตไธสง
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)พุทไธสงบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
820620829
นายศุภวัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
821620830
นายอายุปข่าน สยามประโคน
รองผู้อำนวยการนางรองพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
822620831
นางกัญญา คู่กระสังข์
รองผู้อำนวยการสตึกบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
823620832
นายประทีป ประทีปทอง
รองผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
824620833
นายฉัตรชัย นำ้ชม
รองผู้อำนวยการบรรหารแจ่มใสวิทยา 3สุพรรณบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
825620834
นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
รองผู้อำนวยการกรรณสูตศึกษาลัยสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
826620835
นางสาวโสฬส ทองรอด
รองผู้อำนวยการบรรหารแจ่มใสวิทยา 3สุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
827620836
นางสาวณภัทร นรสิงห์
รองผู้อำนวยการธรรมโชติศึกษาลัยสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
828620837
นางสุดา นันไชยวงค์
รองผู้อำนวยการเทิงวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
829620838
นายอนิรุทธ์ สุนทร
รองผู้อำนวยการสารคามพิทยาคมมหาสารคามสมาชิกวิสามัญสมาชิก
830620839
นายมงคล แก้วหาญ
รองผู้อำนวยการมิตรภาพมหาสารคามสมาชิกวิสามัญสมาชิก
831620840
นายวิเชียร มูลวัตร
รองผู้อำนวยการเทิงวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
832620841
นางทิพย์พร จัตุกูล
รองผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์51 จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
833620842
นายเพชรไพฑูรย์​ กาญจนทรัพย์สิน
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)กระสังพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
834620843
นายนายเชิดชัย อุ่นไธสง
รองผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์51 จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
835620844
นางพัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์
รองผู้อำนวยการกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
836620845
นายณภัทร ศิลปศร
รองผู้อำนวยการเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
837620846
นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
รองผู้อำนวยการวาปีปทุมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
838620847
นางสาวอำนวย หน่ายสูงเนิน
รองผู้อำนวยการปากช่อง/สพม.เขต 31นครราชสีมาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
839620848
นายภูษิต สอนสนาม
รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิวิทยาลัยร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิก
840620849
นายวรพล ชาวสูนย์
รองผู้อำนวยการชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิก
841620850
นางสุชาดา ทิพยวิชิน
รองผู้อำนวยการภูพานวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
842620851
นางเพลินตา ประยูรหาญ
รองผู้อำนวยการชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิสมาชิกสามัญสมาชิกไม่อนุมัติ
843620852
นายเจษฎา สุทธิสาคร
รองผู้อำนวยการเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
844620853
นายวิรุจน์ เมืองมูล
รองผู้อำนวยการปล้องวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
845620854
นางก่องกาญจน์ เดชผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
846620855
นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์
รองผู้อำนวยการป่าแดดวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
847620856
นางนงค์ยา มาปลูก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
848620857
นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์เชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
849620858
นายบัญชา จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการแม่เจดีย์วิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
850620859
นายบรรจง สีคำ
รองผู้อำนวยการเบญจลักษ์พิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
851620860
นายนพดล หมิดทองคำ
รองผู้อำนวยการวรนารีเฉลิมสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
852620861
นายอภิวรุณ โสมมา
รองผู้อำนวยการศรีแก้วพิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
853620862
นายอภิวรุณ โสมมา
รองผู้อำนวยการศรีแก้วพิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
854620863
นายชารี ทอดแสน
รองผู้อำนวยการบรบือมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
855620864
นางสาวณิชญารัตน์ พิรารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
856620865
นายอิทธิวัตร แอ่นสกุล
รองผู้อำนวยการเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
857620866
นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการมกุฏเมืองราชวิทยาลัยระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
858620867
นายสุรธัณย์ ดวงกุลวรเสฏฐ์
รองผู้อำนวยการเมืองแคนวิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
859620868
นางสาวพัฒยา ปิ่นสากล
รองผู้อำนวยการสมุทรสาครวุฒิชัยสมุทรสาครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
860620869
นายธงชัย ญะรัตน์
รองผู้อำนวยการห้วยสักวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
861620870
นาย้เดชา จินะพรม
รองผู้อำนวยการบุญเรืองวิทยาคมเชียงรายสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
862620871
นายวรพงศ์ ทองมูล
รองผู้อำนวยการตากพิทยาคมตากสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
863620872
นายเสกสรรค์ ยุภาศ
รองผู้อำนวยการส้มป่อยพิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
864620873
นายธวัชชัย บุญหนัก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
865620874
นายอาวุธ เครือแดง
รองผู้อำนวยการสารคามพิทยาคมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
866620875
นายอัครกฤษ อรัญชัย
รองผู้อำนวยการสารคามพิทยาคมมหาสารคามสมาชิกวิสามัญสมาชิก
867620876
นายสมชาย ยมรัตน์
รองผู้อำนวยการพยัฆคภูมิวิทยาคารมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
868620877
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการวาปีปทุมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
869620878
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
รองผู้อำนวยการไพรบึงวิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
870620879
นายศิริเขต เดชหามาตย์
รองผู้อำนวยการเขวาไร่ศึกษามหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
871620880
นายสมบัติ เอื้อกิจ
รองผู้อำนวยการเชียงยืนพิทยาคมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
872620881
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
รองผู้อำนวยการนารีรัตน์จังหวัดแพร่แพร่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
873620882
นายประหยัด แก้วพิลึก
รองผู้อำนวยการหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
874620883
นายจักรกฤษณ์ พุทธะ
รองผู้อำนวยการสันติคีรีวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
875620884
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
876620885
นายชูชัย เพชรรอด
รองผู้อำนวยการเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
877620886
นายนิคม ปักกาเวสา
รองผู้อำนวยการวาปีปทุมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
878620887
นางสุมาลี สุขรัตน์
รองผู้อำนวยการวาปีปทุมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
879620888
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการวาปีปทุมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
880620889
นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการเชียงยืนพิทยาคมมหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
881620890
นายเฉลิมชัย สืบสุนทร
รองผู้อำนวยการดงบังพิสัยนวการนุสรณ์มหาสารคามสมาชิกสามัญสมาชิก
882620891
นายไพฑูรย์ ประสมศรี
รองผู้อำนวยการราษีไศลศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
883620892
นางธีรดา แก้วบุญปัน
รองผู้อำนวยการลำปางกัลยาณีลำปางสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
884620893
นายทรงพล เฟื่องฟู
รองผู้อำนวยการลำปางกัลยาณีลำปางสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
885620894
นายอกรณ์เชฐ จันทร์โสดา
รองผู้อำนวยการคูเมืองวิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
886620895
นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการคีรีมาศพิทยาคมสุโขทัยสมาชิกสามัญสมาชิก
887620896
นายประมุข ปักเคธาติ
รองผู้อำนวยการตูมใหญ่วิทยาบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
888620897
นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
889620898
นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้
รองผู้อำนวยการตากพิทยาคมตากสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
890620899
นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์
รองผู้อำนวยการกำแพงวิทยาสตูลสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
891620900
นายเสรี พรหมแก้ว
รองผู้อำนวยการตากพิทยาคมตากสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
892620901
นางฐปนีย์ นารี
รองผู้อำนวยการกุดบากพัฒนาศึกษาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
893620902
นายเกรียง ฐานวิเศษ
รองผู้อำนวยการธาตุนารายณ์วิทยาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
894620903
นางรัชดา ไทวะกิรติ
รองผู้อำนวยการประโคนชัยพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
895620904
นายนพพล เสียงกล่อม
รองผู้อำนวยการสิริรัตนาธรกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
896620905
นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการเต่างอยพัฒนศึกษาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
897620906
นายกฤษณะ อรัญสาร
รองผู้อำนวยการบ้านดุงวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
898620907
นายพยุหพล พานทอง
รองผู้อำนวยการรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
899620908
นายวรณัฐ หมีทอง
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)หนองบัวนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
900620909
นายเริงฤทธิ์ กลมเหลา
รองผู้อำนวยการบ้านแก้งวิทยาสระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิก
901620910
นายเสรี บุญประเทือง
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)หนองบัวนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
902620911
นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)พระบางวิทยานครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
903620912
นางพิมพ์พรรณ หนูเมืองธำรง
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)ตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
904620913
นางกนกภรณ์ นิลสนธิ
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
905620914
นายกำจร จันทร์ไข่
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)ตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
906620915
นายอดิศร ชนะโลก
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)นวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
907620916
นายธีระยุทธ เกตุมี
รองผู้อำนวยการพิชัยอุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
908620917
นายอดิศร ภู่ประภากร
รองผู้อำนวยการเทิงวิทยาคมเชียงรายสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
909620918
นางนภาศรี สว่างแสง
รองผู้อำนวยการพิชัยอุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
910620919
นายพิเชษฐ์ ปิ่นเกิด
รองผู้อำนวยการประจันตราษฎร์บำรุงปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
911620920
นายวีระพนธ์ คำดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิก
912620921
นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
รองผู้อำนวยการปราจีนกัลยาณีปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
913620922
นางนัตยา บุญจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญาตากสมาชิกวิสามัญสมาชิก
914620923
นางนัตยา บุญจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญาตากสมาชิกวิสามัญสมาชิก
915620924
นางสาวพิไลพร มลีรัตน์
รองผู้อำนวยการศรีแก้วพิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
916620925
นายอิทธิเดช สิทธิจันทร์
รองผู้อำนวยการบางพลีราษฎร์บำรุงสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
917620926
นายกิตติชัย มาทอง
รองผู้อำนวยการชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีเพชรบุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
918620927
นางกมลวรรณ เกียร์ช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
919620928
นางปทุมพร สินสุข
รองผู้อำนวยการเทพศิรินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
920620929
นางยุวดี เกษตรสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการปทุมคงคา สมุทรปราการสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
921620930
นายวิบูรณ์ ชัยเขื่อนขันธ์
รองผู้อำนวยการบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
922620931
นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์
รองผู้อำนวยการทุ่งใหญ่วิทยาคารปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
923620932
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
รองผู้อำนวยการเทพศิรินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
924620933
นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อำนวยการปราจีนกัลยาณีปราจีนบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
925620934
นายธรณัส โสมนัส
รองผู้อำนวยการพูลเจริญวิทยาคมสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
926620935
นางปริมภาภรณ์ แก้วเทวา
รองผู้อำนวยการทุ่งสงวิทยานครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
927620936
นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี
รองผู้อำนวยการบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ชลบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
928620937
นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย์
รองผู้อำนวยการพนัสพิทยาคารชลบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
929620938
นางชวนชอบ จิสัณทนนท์
รองผู้อำนวยการพิชัยอุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
930620939
นางจิรวรรณ นันทพันธ์
รองผู้อำนวยการสิริเกศน้อมเกล้าศรีสะเกษสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
931620940
นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
รองผู้อำนวยการคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์สกลนครสมาชิกสามัญสมาชิก
932620941
นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการอุดรพัฒนาการอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
933620942
นางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)สะแกพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
934620943
นายสุทธีร์ ชัยตั้งจิต
รองผู้อำนวยการหนองอียอวิทยาสุรินทร์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
935620944
นางสาวอภัสรินทร์ จันทร
รองผู้อำนวยการบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
936620945
นางเกษร ศิลปกุล
รองผู้อำนวยการเขาทะลุพิทยาคมชุมพรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
937620946
นายวิเศษ น้อยมิ่ง
รองผู้อำนวยการสตรีสิริเกศศรีสะเกษสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
938620947
นายยงยุทธ พรหมทา
รองผู้อำนวยการสตรีสิริเกศศรีสะเกษสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
939620948
นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสน
รองผู้อำนวยการบิงมะลูวิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
940620949
นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล
รองผู้อำนวยการบ้านไผ่ขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
941620950
นายเกรียงไกร กวินอติชาติ
รองผู้อำนวยการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมานครราชสีมาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
942620951
นางศศิพัชร สินสโมสร
ผู้อำนวยการรร.บ้านหินผุดสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
943620952
นายอุดม หมัดอาด้ำ
รองผู้อำนวยการจะนะชนูปถัมถ์สงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
944620953
นายพงศ์ศักดิ์ สังข์ถาวร
ผู้อำนวยการคลองแดนวิทยาสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
945620954
นายเจะหมัน บิลหร่อหีม
รองผู้อำนวยการรร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์สงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
946620955
นางณัฐพร แสงศศิธร
รองผู้อำนวยการนครนายกวิทยาคมนครนายกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
947620956
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการป่าซางลำพูนสมาชิกวิสามัญสมาชิก
948620957
นางกาญจนา วงษานุศิษย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์นครนายกสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
949620958
นางบุญเรือน คูณทวี
รองผู้อำนวยการปรางค์กู่ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
950620959
นายทวีป จิระโร
รองผู้อำนวยการองครักษ์​นครนายกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
951620960
นายทวีพล ผลบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาสงขลาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
952620961
นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ
รองผู้อำนวยการชัยบาดาลวิทยาลพบุรีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
953620962
นายพิริยะ เกตุสกุล
รองผู้อำนวยการพิบูลวิทยาลัยลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
954620963
นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา
รองผู้อำนวยการพิบูลวิทยาลัยลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
955620964
นายวัชระ บุรีมาต
รองผู้อำนวยการเต่างอยพัฒนศึกษาสกลนครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
956620965
นายพลเอก สว่างแจ้ง
รองผู้อำนวยการบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
957620966
นายวิชิต เถาว์เมฆ
รองผู้อำนวยการเวียงวงกตวิทยาคมขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
958620967
นางคนึงใจ กฤษณา
รองผู้อำนวยการสระแก้วสระแก้วสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
959620968
นายประเสริฐ ดิษกร
รองผู้อำนวยการพิบูลวิทยาลัยลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
960620969
นายสังวร สุนันท์
รองผู้อำนวยการขุขันธ์ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
961620970
นางธนัชญา วันทนะ
รองผู้อำนวยการบ้านนา "นายกพิทยากร"นครนายกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
962620971
นายอาทร เสาสูง
รองผู้อำนวยการสุรวิทยาคารสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
963620972
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล
รองผู้อำนวยการสุรวิทยาคารสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
964620973
นางลมัย เฉลยสุข
รองผู้อำนวยการราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
965620974
นางรุ่งนภา ธีฆะพร
รองผู้อำนวยการอินทร์บุรีสิงห์บุรีสมาชิกสามัญสมาชิก
966620975
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อำนวยการสุรวิทยาคารสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
967620976
นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
รองผู้อำนวยการกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
968620977
นายรัฐพล จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการสุรธรรมพิทัก์นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
969620978
นายอภิชาติ อาบเงิน
รองผู้อำนวยการลานกระบือวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
970620979
นายบำรุง ธรรมจารีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการปางมะค่าวิทยาคมกำแพงเพชรสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
971620980
นายผจญ จันธิดา
รองผู้อำนวยการคลองลานวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
972620981
นายรัชศักดิ์ เดชขจร
รองผู้อำนวยการกำแพงเพชรพิทยาคมกำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
973620982
นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการกำแพงเพชรพิทยาคมกำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
974620983
นางกฤชภอร มอญใต้
รองผู้อำนวยการราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
975620984
นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาร้อยเอ็ดสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
976620985
นางสาวขนิษฐา มั่งมีศรี
รองผู้อำนวยการไชยวานวิทยาอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
977620986
นายพีรยุทธ์ อิสาน
รองผู้อำนวยการศรีสะเกษวิทยาลัย 2ศรีสะเกษสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
978620987
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)สุรวิทยาคารสุรินทร์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
979620988
นายสุรเดช ปริโต
รองผู้อำนวยการร่มเกล้าสกลนครสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
980620989
นายไพสิทธิ์ คงทน
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)สุรวิทยาคารสุรินทร์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
981620990
นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
982620991
นายวิรัช มากมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจากระบี่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
983620992
นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อำนวยการสุรวิทยาคารสุรินทร์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
984620993
นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
985620994
นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมุทรปราการสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
986620995
นางสาวยุพา วรสาร
รองผู้อำนวยการศรีธาตุพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
987620996
นายมนูกิจ บ้านเล้า
รองผู้อำนวยการบ้านนา “นายกพิทยากร”นครนายกสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
988620997
นายคมสัน สีป้อ
รองผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์สมาชิกวิสามัญสมาชิก
989620998
นางสาวกัลยา บรรทัดจันทร์
รองผู้อำนวยการระยองวิทยาคมปากน้ำระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
990620999
นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการกำแพงเพชรพิทยาคมกำแพงเพชรสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
991621000
นางพิมพ์วลัญช์ วงษ์บำหรุ
รองผู้อำนวยการวัดป่าประดู่ระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
992621001
นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์
รองผู้อำนวยการระหานวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
993621002
นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการกำแพงศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
994621003
นางรัตนาวดี วรรณสาร
รองผู้อำนวยการศรีธาตุพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
995621004
นางรัชตาพร เสนามาตย์
รองผู้อำนวยการบ้านกรวดวิทยาคารบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
996621005
นายชัยธนกฤต เสนามาตย์
รองผู้อำนวยการเมืองตลุงพิทยาสรรพ์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
997621006
นางสาวกิตติยา ศรีสงคราม
รองผู้อำนวยการราษีไศลศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
998621007
นางสาวกิตติยา ศรีสงคราม
รองผู้อำนวยการราษีไศลศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
999621008
นายกวีวัฒน์ เงินขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1000621009
นายมานพ วงษ์พิทักษ์
รองผู้อำนวยการวัดป่าประดู่ระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1001621010
นางสุนิสา ใจใหญ่
รองผู้อำนวยการตระกาศประชาสามัคคีศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1002621011
นายวิธี มัจฉาชาญ
รองผู้อำนวยการพนมรุ้งบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิก
1003621012
นายอัครเดช วุฒิเสน
รองผู้อำนวยการเพ็ญพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1004621013
นายวินัย มณีพลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยากำแพงเพชรสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1005621014
นายเรืองยศ สุภาว์
รองผู้อำนวยการไพรบึงวิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1006621015
นายทรงพล นามปัญญา
รองผู้อำนวยการเมืองจันทร์วิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1007621016
นางปาณิสรา รองเมือง
รองผู้อำนวยการโนนปูนวิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1008621017
นายวัชระ กรมพะไมย
รองผู้อำนวยการเบญจลักษ์พิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1009621018
นางพรณีย์ ถวาย
รองผู้อำนวยการสิชลประชาสรรค์นครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1010621019
นางเจียมจิตร สีสันต์
รองผู้อำนวยการกันทรอมวิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1011621020
นายจอม นิลประยูร
รองผู้อำนวยการแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"แม่ฮ่องสอนสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1012621021
นายธีระพงศ์ ศรีคำ
รองผู้อำนวยการหนองหานวิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
1013621022
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์สกลนครสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1014621023
นางศิริลัษณ์ เลขะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการคลองลานวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1015621024
นายคมสัน มีเดช
รองผู้อำนวยการเถินวิทยาลำปางสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1016621025
นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหวายคำวิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1017621026
นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทย
รองผู้อำนวยการสุมเส้าพิทยาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
1018621027
นางอุไรวรรณ อุดมสุข
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)ระหานวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1019621028
นายวัฒนชัย ภูมิผักแว่น
รองผู้อำนวยการหนองวัวซอพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
1020621029
นายสุกรรณ์ รอบรู้
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
1021621030
นายนายสงบ. คำน้อย
รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์ดรุณีอุตรดิตถ์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1022621031
นายสุรเชษฐ์ ภาคำ
รองผู้อำนวยการสตรีราชินูทิศอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1023621032
นายประดิษฐ์ เดชะไพโรจน์
รองผู้อำนวยการสตรีราชินูทิศอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1024621033
นางธีรารัตน์ กำจัด
รองผู้อำนวยการรร.ศรีสะเกษวิทยาลัยศรีสะเกษสมาชิกวิสามัญสมาชิก
1025621034
นางสุวรรณี บุญธุโสภณ
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)สุมเส้าพิทยาคารอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิก
1026621035
นางธัญพร ธนชาญเชาวน์
รองผู้อำนวยการประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1027621036
นางสาววิไลพร จันเทพา
รองผู้อำนวยการรร.ศรีสะเกษวิทยาลัยศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1028621037
นายประหยัด สิริกรรณะ
รองผู้อำนวยการวัชรวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1029621038
นายประสิทธิ์ มายูร
รองผู้อำนวยการประชานิมิตพิทยานุกูลบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1030621039
นายสมบูรณ์ จวนสาง
รองผู้อำนวยการมัธยมสิริวัณวรี1อุดรธานีอุดรธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1031621040
นายธีระพงค์ ศรีนอก
รองผู้อำนวยการบุ่งคล้านครบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1032621041
นายยุทธศักดิ์ กุมมาร
รองผู้อำนวยการเซกาบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1033621042
นายวิเชียร ทุยเวียง
รองผู้อำนวยการอุดรพิชัยรักษ์พิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1034621043
นางสาวสุธิดา ดาทิพย์
รองผู้อำนวยการสตรีราชินูทิศอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1035621044
นายวิเชียร ยอดนิล
รองผู้อำนวยการวัชรวิทยากำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1036621045
นายสุพรชัย รจนัย
รองผู้อำนวยการศรีสะเกษวิทยาลัยศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1037621046
นายราเมศร์ อินทร์ติยะ
รองผู้อำนวยการมุกดาหารมุกดาหารสมาชิกสามัญสมาชิก
1038621047
นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล
รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์ดรุณีอุตรดิตถ์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1039621048
นายสินสมุทร พลขันธ์
รองผู้อำนวยการโนนสูงศรีธานีนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
1040621049
นายจักรพันธ์ุ จงเพ็งกลาง
รองผู้อำนวยการโนนสูงศรีธานีนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
1041621050
นายสมชาย กิ้มเจริญ
รองผู้อำนวยการนาทวีวิทยาคมสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1042621051
นางอาภัสสร เจริญศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1043621052
นายฮาหรุน เหมมาน
ผู้อำนวยการบ้านบ่อน้ำส้มสงขลาสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1044621053
นางอสมาภรณ์ อักษร
รองผู้อำนวยการเชียงแสนวิทยาคมเชียงรายสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1045621054
นายกัมพล ธิราชรัมย์
รองผู้อำนวยการฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1046621055
นายอภิชาติ พรหมพื้น
รองผู้อำนวยการคำแสนวิทยาสรรค์หนองบัวลำภูสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1047621056
นายพยนต์ ธรรมโหร
รองผู้อำนวยการห้วยทับทันวิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1048621057
นายวินัย บุญชุ่มใจ
ผู้อำนวยการวัดห้วยทรายเชียงใหม่สมาชิกวิสามัญสมาชิก
1049621058
นายธวัชชัย ลือชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกาดศรีสะเกษสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1050621059
นายชะโลม บุตรแสน
รองผู้อำนวยการอุดรพิชัยรักษ์พิทยาอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
1051621060
นายธีระ เงินแก้ว
รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1052621061
นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมอุดรธานีสมาชิกสามัญสมาชิก
1053621062
นายประมวล สืบวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ศรีสะเกษสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1054621063
นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
รองผู้อำนวยการภู่วิทยานครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
1055621064
นางสุพิชฌาย์​ โสแก้ว
รองผู้อำนวยการสุรนารี​วิทยา​นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1056621065
นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค
รองผู้อำนวยการวชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิก
1057621066
นางสาวบุญมา ช้างทอง
รองผู้อำนวยการรร.วชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิก
1058621067
นายอาดูรย์ เต็มพร้อม
รองผู้อำนวยการคลองพนสฤษดิ์พิทยากระบี่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1059621068
นายอนันต์ สะโม
รองผู้อำนวยการลำปลายมาศบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1060621069
นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร
รองผู้อำนวยการเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาลำปางสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1061621070
นางจงจิต กอสูงเนิน
รองผู้อำนวยการปากช่องนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
1062621071
นางกชนันท์ ใหม่อ่อน
รองผู้อำนวยการหัวไทรบำรุงราษฎร์นครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1063621072
นายชัยศักดิ์ คงแก้ว
รองผู้อำนวยการหัวไทรบำรุงราษฎร์นครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิก
1064621073
นายสันชัย คงจันทร์
รองผู้อำนวยการหัวไทรบำรุงราษฎร์นครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1065621074
นายสมบูรณ์ อร่ามเรือง
รองผู้อำนวยการบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการสมาชิกวิสามัญสมาชิก
1066621075
นายไชยสิทธิ์ ผาเจริญ
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)เมืองแกพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1067621078
นางอรุณีย์ สระสงคราม
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)เมืองแกพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1068621079
นายสากล โตสกุล
รองผู้อำนวยการหนองหงส์พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1069621080
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
รองผู้อำนวยการสุรนารีวิทยานครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิก
1070621081
นายมงคล สายยศ
รองผู้อำนวยการสุรธรรมพิทักษ์นครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1071621082
นายประยุทธ แก้วอาษา
รองผู้อำนวยการคำแสนวิทยาสรรค์หนองบัวลำภูสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1072621083
นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)หนองกี่พิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1073621084
นายปรีชา ท้วมเสม
รองผู้อำนวยการบางพลีราษฎร์บำรุงสมุทรปราการสมาชิกวิสามัญสมาชิก
1074621085
นายทำดี พิศพล
รองผู้อำนวยการพลขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1075621086
นายประสิทธิ์ ยอดสลุง
รองผู้อำนวยการพัฒนานิคมลพบุรีสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1076621087
นายสมนึก คิดดี
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)สิชลประชาสรรค์นครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1077621088
นายเฉลิมชัย กลับดี
รองผู้อำนวยการเชียรใหญ่นครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1078621089
นายบุญเพชร ด้วงมูล
รองผู้อำนวยการคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กำแพงเพชรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1079621090
นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท
รองผู้อำนวยการฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานครสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1080621091
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1081621092
นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี
รองผู้อำนวยการฝางวิทยายนขอนแก่นสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1082621093
นายจารึก วันคำ
รองผู้อำนวยการสำโรงวิทยาคารอุบลราชธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1083621094
นางจำลอง เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการบางพลีราษฎร์บำรุงกรุงเทพมหานครสมาชิกวิสามัญสมาชิก
1084621095
นาง นิศากร สนศิริ
รองผู้อำนวยการวัดป่าประดู่ระยองสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1085621096
นายธนากร ศรีดารา
ผู้อำนวยการบ้านสวายสนวนศรีสะเกษสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1086621097
นางปิยนุช อิ้ววังโส
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)บางขันวิทยานครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิก
1087621098
นายชัยวัฒน์ พลธรรม
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)กู่สวนแตงพิทยาคมอุบลราชธานีสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1088621099
นายวีระชิต คำชมภู
รองผู้อำนวยการโคกสะอาดวิทยาคมศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1089621100
นายมิตร บุญใส
รองผู้อำนวยการขุขันศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1090621101
นายอิสระ ทองคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตนครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1091621102
นายพิทักษ์ พลเยี่ยม
รองผู้อำนวยการหนองหิ้งพิทยาบึงกาฬสมาชิกสามัญสมาชิก
1092621103
นายรน สาคันลัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1093621104
นายชัช ลิ่มชวลิต
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1094621105
นางสาวจิตรดา แจ่มปัญญา
รองผู้อำนวยการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทฯศรีสะเกษศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1095621106
นางสาวนิตยา ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1096621107
นายอธิศ ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการปากพนังนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิก
1097621108
นายปรมินทร์ นาคพันธ์
รองผู้อำนวยการขุนหาญวิทยาสรรค์ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1098621109
นายประหยัด เมื่อประโคน
รองผู้อำนวยการเมืองตลุงพิทยาสรรพ์บุรีรัมย์สมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1099621110
นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสตรีสมุทรปราการสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
1100621111
นายดุษิต ศรีหิรัญ
รองผู้อำนวยการสมุทรปราการสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
1101621112
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการวิเชียรมาตุตรังสมาชิกสามัญสมาชิก
1102621113
นางนงค์นุช ภูมี
รองผู้อำนวยการหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์สมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิก
1103621114
นางสุวธิดา เกิดโต
รองผู้อำนวยการราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1104621115
นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย์
รองผู้อำนวยการราษีไศลศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1105621116
นายสน ปัญญา
รองผู้อำนวยการฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานครสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1106621117
นายวัชรินทร์ ศรีวงศ์
รองผู้อำนวยการร่มโพธิ์วิทยาศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1107621118
นายสมเกียรติ สามิบัติ
รองผู้อำนวยการพระครูพิทยาคมบุรีรัมย์สมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1108621119
นางวรนุช อยู่เล่ห์
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)ชัยนาทพิทยาคมชัยนาทสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1109621120
นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการสวนศรีวิทยาชุมพรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1110621121
นายดุสิต คงจันทร์
รองผู้อำนวยการเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1111621122
นางวันจันทร์ บุญเกิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาชุมพรสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1112621123
นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร
รองผู้อำนวยการกันทรารมณ์/ สพม.28ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1113621124
นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์
รองผู้อำนวยการชัยนาทพิทยาคมชัยนาทสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1114621125
นายยงยุทธ์ พึ่งละออ
รองผู้อำนวยการชัยนาทพิทยาคมชัยนาทสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1115621126
นายไพร ร่มเย็น
รองผู้อำนวยการพิมายวิทยานครราชสีมาสมาชิกสามัญสมาชิกอนุมัติ
1116621127
นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร
รองผู้อำนวยการกันทรารมณ์/ สพม.28ศรีสะเกษสมาชิกสามัญสมาชิก
1117621128
นายโกเวท อัมพุกานน
รองผู้อำนวยการ (แต่งตั้งภายใน)หัวไทรบำรุงราษฎร์นครศรีธรรมราชสมาชิกวิสามัญสมาชิกอนุมัติ
1118621129
นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฉิมหล